REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
ogłasza rekrutację na stanowisko:
od Pracownika Socjalnego do Starszego Pracownika Socjalnego
 w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PRACA W WYMIARZE 1/1 ETATU NA ZASTĘPSTWO

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. spełnianie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

c) ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

d) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej
w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt c.
e) spełnienie wymagań określonych w art.156 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U.2023.901 t.j.)

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

7. bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet),

8. znajomość przepisów:

   a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

   b) ustawy o pomocy społecznej,

   c) ustawy o ochronie danych osobowych,

   d) kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność,

2. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu,

3. Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

4. Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

5. Umiejętność interpretowania przepisów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie pracy socjalnej z usamodzielniającymi się wychowankami
  pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletniości zgodnie z wytycznymi przełożonego
  i dokumentowanie tej pracy,
 2. prowadzenie spraw związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i procedurami przyjętymi u pracodawcy,
 3. przeprowadzanie nie rzadziej niż raz na kwartał wizyt w środowisku
  u usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości,
 4. prowadzenie rejestru usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletniości,
 5. monitorowanie procesu usamodzielnienia, wsparcie wychowanków w realizacji indywidualnego Programu Usamodzielnienia,
 6. sporządzanie pisemnych ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka
  w terminach przewidzianych ustawą i zapoznanie rodzin z treścią oceny oraz współpraca w tym zakresie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy społecznej,
 7. prowadzenie dokumentacji wynikającej z wewnętrznych procedur oraz procedur odwoławczych w zakresie dokonywania ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka,
 8. udzielanie informacji o poradnictwie, pomocy prawnej i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, dla ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 9. dokonywanie w imieniu Dyrektora oceny końcowej Indywidualnego Programu Usamodzielnienia wraz z wychowankiem i opiekunem usamodzielnienia,
 10. współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
 11. tworzenie i realizacja projektów dla usamodzielniających się wychowanków,
 12. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w zależności od potrzeb PCPR,
 13. współudział w realizacji Programu „Drogowskaz do Samodzielności”,
 14. podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą,
 15. udzielanie zainteresowanym osobom informacji w sprawach dotyczących działalności
  i funkcjonowania PCPR,
 16. wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,
 17. zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 5. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 6. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia,
 7. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem,

*W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

 • Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR 
w Wejherowie z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko: od Pracownika Socjalnego do Starszego Pracownika Socjalnego w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – umowa na zastępstwo”
w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają zniszczeniu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować