[ZAKOŃCZONA] REKRUTACJA NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
ogłasza rekrutację na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy ul. Ślusarskiej 4

1.  Wymagania niezbędne:

 1. ukończone studia wyższe I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które trwają nie krócej niż
  6 semestrów i mają profil praktyczny lub mieszczą się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r.
 2. świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone
  w przepisach prawa Unii Europejskiej,
 3. prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy pielęgniarki/pielęgniarza,
 6. wymagany staż podyplomowy (w zakres którego wchodzą też obowiązkowe praktyki studenckie),
 7. przestrzeganie kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. mile widziane aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,

      9.  W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
 3. do niej wynika z tytułu wykonawczego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualny z dostępem ograniczonym.
 • Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność, kreatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • komunikatywność, wrażliwość, empatia,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność i operatywność,
 • zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole.
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do ustalenia diagnozy potrzeb zdrowotnych
i profilaktycznych wychowanka:

 1. dokonanie wstępnej oceny stanu zdrowia i higieny nowoprzyjmowanych dzieci
  oraz udokumentowanie podejmowanych działań,
 2. zgłaszanie wychowanków do lekarza POZ właściwego dla placówek opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka”,
 3. założenie i prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej wychowanka, zgodnie
  z przyjętymi w placówkach wzorami,
 4. gromadzenie dokumentacji zdrowotnej wychowanka, stanowiącej podstawę do zaplanowania niezbędnych działań diagnostycznych, leczniczych i konsultacyjnych u lekarzy specjalistów,
 5. współdziałanie w zakresie realizacji niezbędnych działań leczniczych i profilaktycznych
  z lekarzem POZ, psychiatrą oraz innymi specjalistami,

2. przekazywanie informacji o stanie zdrowia wychowanków i zaleceniach lekarskich koordynatorowi i wychowawcom oraz nadzór nad realizacją tych zaleceń,

3. udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i innych sytuacjach jej wymagających,

4. planowanie i realizacja wizyt u lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych i profilaktycznych,

5. nadzór nad prawidłowym podawaniem leków zleconych przez lekarza POZ i innych specjalistów,

6. monitorowanie sytuacji higieniczno-sanitarnej celem eliminowania zjawisk o charakterze zakaźnym i epidemiologicznym,

7. monitorowanie sytuacji zdrowotnej wychowanków, w tym niezwłoczne reagowanie na sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju i zdrowia dzieci,

8. dystrybucja leków wynikających z potrzeb zdrowotnych dzieci i nadzór nad wyposażeniem apteczek  w poszczególnych placówkach,

9. prowadzenie ewidencji leków psychotropowych,

10. zgłaszanie zapotrzebowań na niezbędne artykuły medyczne i materiały opatrunkowe,

11. zaopatrzenie gabinetu w materiały z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

12. inicjowanie różnych form wychowania prozdrowotnego wśród wychowanków,

13. nawiązywanie niezbędnych kontaktów i współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w zakresie zaspakajania zdrowotnych potrzeb wychowanków,

14. współpraca z wychowawcami przy opracowywaniu planu pomocy dziecku w obszarze zdrowotnym,

15. przestrzeganie terminów i wykonywanie obowiązującej sprawozdawczości w obszarze realizowanych zadań,

16. stałe doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez samokształcenie oraz udział
w zorganizowanych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego,

17. zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

18. wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR i bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,

19. systematyczne korzystanie ze służbowej skrzynki e-mailowej.

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie,

d) przetwarzanie i ochrona danych osobowych dzieci umieszczonych w placówce i ich rodzin zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,

e) korzystanie z uprawnień IT.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 5. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopia dokumentu poświadczającego prawo do wykonywania zawodu,
 7. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia,
 8. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem,
 9. kopia aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych
  (w przypadku posiadania aktualnego orzeczenia).

 6. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko:  Pielęgniarki/Pielęgniarza w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy ul. Ślusarskiej 4.” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo lub przesłać na wyżej wymieniony adres. 

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają zniszczeniu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Szczegóły ogłoszenia dostępne do pobrania w pliku Word lub PDF.

Dyrektor PCPR w Wejherowie

                                                                                                                 Małgorzata Bernacka

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,