[ZAKOŃCZONA] REKRUTACJA NA STANOWISKO PEDAGOGA – PRACA NA ZASTĘPSTWO W RUMI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
ogłasza rekrutację na stanowisko

 pedagoga w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im.
K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy ul. Ślusarskiej 4

PRACA W WYMIARZE 1/1 ETATU NA ZASTĘPSTWO

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe: tytuł magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
  • obywatelstwo polskie;
  • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
   z dostępem ograniczonym;
  • w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • znajomość przepisów z zakresu:
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawy o pomocy społecznej,
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
  • rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność;
  • Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu;
  • Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
  • Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
  • Umiejętność interpretowania przepisów.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pedagoga:
 1. rozpoznanie i monitorowanie sytuacji edukacyjnej  wychowanków, we współpracy ze szkołą, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz wychowawcą kierującym procesem wychowawczym dziecka,
 2. prowadzenie czynnych działań ukierunkowanych na wyrównywanie deficytów edukacyjnych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 3. prowadzenie wykazu indywidualnych opinii i orzeczeń wydanych dla wychowanków przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz monitorowanie ich aktualności,
 4. sporządzanie i aktualizacja diagnozy psychofizycznej dziecka w sytuacji nieobecności psychologa.
 5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych wychowanków
 6. wydawanie zaleceń do pracy wychowawczej z dzieckiem,
 7. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z wychowankami zgodnie z ujawnianymi potrzebami i przejawianymi dysfunkcjami dzieci,
 8. prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywających w placówkach, mających na celu przezwyciężenie trudności w opiece i wychowaniu w tym w obszarze edukacyjnym oraz powrót dziecka do rodziny biologicznej,
 9. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w tym – szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądami, kuratorami, policją, terapeutami i in.
 10. współpraca z wychowawcami i innymi specjalistami w celu organizowaniu specjalistycznej pomocy dziecku w przypadku ujawnionych potrzeb oraz regulowania sytuacji prawnej,
 11. współpraca z wychowawcą prowadzącym proces wychowawczy dziecka przy opracowywaniu i realizacji Planu Pomocy Dziecku,
 12. czynny udział w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
 13. prowadzenie dokumentacji dziecka w zakresie realizowanych zadań, zgodnie z obowiązującymi standardami, wskazanymi w przepisach prawa oraz przyjętymi w placówce wzorami
 14. przy współudziale wychowawcy kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji i opinii dotyczących zgłaszania dzieci wolnych prawnie do ośrodków adopcyjnych,
 15. sporządzanie półrocznych planów pracy i sprawozdań w zakresie pracy specjalistycznej z wychowankami placówek, zgodnie Zarządzeniem Dyrektora PCPR,
 16. organizowania podręczników z początkiem roku szkolnego dla wychowanków przy współudziale wychowawców,
 17. współpraca z wolontariuszami i rodzinami zaprzyjaźnionymi przy udziale wychowawców,
 18. stałe podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy w obszarze realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 19. współudział w tworzeniu i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej i Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 20. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej, sądami, i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, terapeutami, organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz dziecka i rodziny,
 21. przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obowiązujących w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska,
 22. zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 23. wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,
 24. nadzór nad powierzonym mieniem,
 25. systematyczne korzystanie ze służbowej skrzynki e-mailowej.

IV. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.


V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 5. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 6. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia,
 7. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem,

*W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.


VI. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko:  Pedagoga na zastępstwo w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im.
K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy ul. Ślusarskiej 4.”
w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo lub przesłać na wyżej wymieniony adres. 

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają zniszczeniu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,