Program osłonowy „Razem przeciw przemocy” – edycja 2021

Program osłonowy „Razem przeciw przemocy” – edycja 2021

Wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Dostępni i skuteczni” pozwoliło zrealizować założone cele edukacyjne i informacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Założone cele osiągnięto poprzez:

  1. udzielenie wsparcia psychologicznego i prawnego w dwóch mobilnych punktach wsparcia specjalistycznego (w g. Choczewo i g. Linia) 26 osobom podczas 51 indywidualnych spotkań. Osobom korzystającym ze wsparcia w związku z przemocą w rodzinie psycholog udzielał poradnictwa psychologicznego natomiast radca prawny udzielał poradnictwa w zakresie prawa karnego, rodzinnego, przygotowywał wzory pozwów oraz innych dokumentów wynikających z indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się po pomoc. Zadanie zostało poprzedzone opracowaniem i wydrukiem plakatów i ulotek promocyjnych, które rozdysponowano do wszystkich sołectw w gminach objętych zadaniem. Wsparcie prowadzone było w oparciu o zawarte porozumienia. Dzięki zadaniu 26 osób otrzymało pomoc specjalistów w miejscu zamieszkania, co zaowocowało podniesieniem jakości ich funkcjonowania psychicznego oraz otrzymało wskazówki i wymierną pomoc prawną w walce z przemocą domową.
  2. Dziesięć osób skorzystało z cyklicznego wsparcia psychologicznego.
  3. opracowanie i dystrybucję poradnika „Widzę, Słyszę, Pomagam – jak reagować na przemoc domową”. Wydrukowano i rozdystrybuowano 10.000 szt. poradników.  Zadaniu towarzyszyła kampania reklamowa w lokalnym radio. Poradniki przekazano łącznie do 30 podmiotów w tym szkół, gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, Policji, Zespołów Kuratorskich, Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prośbą o dalszą dystrybucję. Dzięki realizacji tego zadania mieszkańcy powiatu mają okazję poznać możliwości pomocy osobom doświadczającym przemocy i posiąść umiejętności skutecznego reagowania na przejawy przemocy.
  4. przeszkolono 28 osób w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie przeprowadzono formie online dla kadr pomocy społecznej oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, możliwość konsultacji indywidualnych w okresie 2 miesięcy od zakończenia szkolenia oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Uczestnicy udoskonalili swój warsztat pracy w zakresie umiejętności interwencji wobec osób doświadczających przemocy i pracy sprawcy przemocy oraz zostali zapoznani z zapisami nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w szczególności pod kątem obowiązków służb wynikających ze zmian ustawowych.
  5. przeszkolono 26 pracowników pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych podczas warsztatów z wypalenia zawodowego pn. „Profilaktyka to taktyka” podczas których prowadzone były wykłady i warsztaty relaksacyjne. Pracownicy nauczyli rozpoznawać się symptomy wypalenia, różnicować je od zmęczenia. Reagowania na objawy wypalenia i nauczyli się technik relaksacyjnych pozwalających na osiągnięcie równowagi emocjonalnej. Umiejętności te pozwolą osobom, które skorzystały z warsztatów, skutecznie radzić sobie w sytuacjach obciążających emocjonalnie, właściwie zarządzać emocjami, ale również chronić swój warsztat pracy przed wypaleniem, a tym samym skuteczniej podejmować wyzwania zawodowe bez uszczerbku na własnym zdrowiu.
  1. przeprowadzono warsztaty z samoobrony dla 5 kobiet, które ukończyły grupę wsparcia dla ofiar przemocy. Zajęcia prowadzone były przez 8 tygodni raz w tygodniu po 120 minut. Uczestniczki nabyły umiejętności samoobrony w przypadku ataku fizycznego ze strony napastnika. Zapoznały się z psychologicznymi i prawnymi aspektami samoobrony. Nabrały pewności siebie po zajęciach, dla których niewątpliwie ważnym filarem były wcześniejsze oddziaływania psychologiczne w ramach grupy wsparcia.

Na realizację programu pozyskano środki rządowe w kwocie 32.485,72 zł. Wkład własny Powiatu w realizację projektu wynosił 24.219,62 zł.

Udostępnij: