Program osłonowy „Razem przeciw przemocy” – edycja 2020

Program osłonowy „Razem przeciw przemocy” – edycja 2020

Wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Razem przeciw przemocy” pozwoliło zrealizować założone cele edukacyjne i informacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Założone cele osiągnięto poprzez:

  1. przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży pn. „MOC – bez przemocy” w 3 placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W warsztatach wzięło udział 33 wychowanków w wieku 11- 19 lat. Przeprowadzono 6 warsztatów po dwa dla 3 grup wiekowych. Młodzież podczas warsztatów zapoznała się ze sposobami komunikowania bez przemocy, poznała metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz sposoby reagowania na przemoc wobec siebie i innych oraz zwiększyła swoje umiejętności w tym zakresie.
  2. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pn. „Przemoc – widzę i reaguję” dla kadry wychowawczej w tych palcówkach. W warsztatach wzięło udział 18 wychowawców tj. o 3 więcej niż pierwotnie zakładano. Przeprowadzono dwa warsztaty szkoleniowe z czego 1 w formie online z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID 19. Kadra wychowawcza, psycholog i pedagog oraz pracownik socjalny podnieśli swoje umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i ich rodzinami, które doświadczyły przemocy. Zapoznali się z zasadami tworzenia planów pracy z takimi rodzinami. W trakcie warsztatów mieli możliwość pracy z indywidualnymi przypadkami. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniu.
  3. zorganizowanie warsztatów dla młodzieży w wieku 16-18 lat pn. „Będę rodzicem” z wykorzystaniem interaktywnych lalek – niemowląt – fantomyREALITYWORKS, nad którymi młodzież sprawowała „opiekę rodzicielską”. Przeprowadzono warsztaty z psychologiem o roli rodziców w życiu dzieci i omówiono efekty opieki nad lalkami przez młodzież. W warsztatach wzięło udział 11 wychowanków. Efektem warsztatów było wzbudzenie w uczestnikach przemyśleń dotyczących wewnętrznych zasobów, umiejętności do sprawowania roli rodzica. Pozwoliły ponadto na odkrycie u młodzieży obszarów wymagających wsparcia przez kadrę wychowawczą, które pozwolą na właściwe kształtowanie się postaw rodzicielskich, odpowiedzialności za drugiego człowieka, samoświadomości w podejmowaniu decyzji o rodzicielstwie.
  4. zorganizowanie wycieczek do muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w celu zapoznania młodzieży z historią Polski oraz uwrażliwienia na przemoc i cierpienie. Zwiedzanie muzeum pozwoliło na zapoznanie się ze znaczeniem słowa patriotyzm. Wyjście odbyło się dla dwóch grup, jedna z grup skorzystała z nieodpłatnego wejścia. Wychowankowie mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy z zakresu II wojny światowej pozyskanej podczas zajęć szkolnych. Dzięki interaktywnej lekcji historii widoczne były u młodzieży emocjonalne postawy wobec Ojczyzny, wrażliwość na krzywdę ludzką, uświadomienie, że przemoc prowadzi do destrukcyjnych zachowań, wywołuje lęk i strach.
  5. zorganizowanie festynu integracyjno – sportowego w dniu 05.09.2020 roku dla 100 osób w tym przedstawicieli z ramienia Wojewody Pomorskiego, samorządu powiatowego i gminy Rumia, na terenie której znajdują się placówki opiekuńczo – wychowawcze, przedstawiciele placówek oświatowych, do których uczęszczają wychowankowie, rodzice dzieci przebywających w placówkach, sąsiedzi, kadra placówek oraz wychowankowie. Udział w festynie wzięły 92 osoby. Na frekwencję miała wpływ niesprzyjająca pogoda oraz obostrzenia związane z pandemią COVID 19. Podczas festynu dzieci miały okazję przedstawić swoje talenty wokalne przed zgromadzonymi gośćmi, rozegrać mecz piłki nożnej z reprezentacją miasta Rumi. Uczestniczyły wraz z gośćmi w warsztatach pn. „ Planeta kreatywności”, „ Laboratorium pomysłów”. Wszystkie te wydarzenia pozwoliły na konstruktywną rywalizację, wzajemną współpracę, tolerancję oraz szeroko rozumianą integrację.
  6. przeprowadzenie diagnozy ilościowej i jakościowej w zakresie przemocy w rodzinie posłużyło opracowaniu raportu o stanie przemocy w powiecie wejherowskim a następnie na jego podstawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Raport przekazano do 18 jednostek w tym ośrodków pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych na terenie powiatu, Policji, placówek oświatowych za pośrednictwem Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie, placówek opiekuńczo – wychowawczych, Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie. W prasie lokalnej ukazał się artykuł prasowy z danymi statystycznymi o przemocy w powiecie celem ukazania szerszemu gronu mieszkańców skali problemu.
  7. zorganizowanie konferencji podsumowującej badania zjawiska przemocy w rodzinie w dniu 27.11.2020r. Konferencja pn. „Oblicza przemocy” z uwagi na obostrzenia związane z COVID 19 odbyła się w formie online. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, ORPA, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Panelistą podczas konferencji była dr Małgorzata Dziewanowska – adiunkt w Zakładzie Kryminologii, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Zarządu Fundacji po DRUGIE specjalizująca się w prawach osób małoletnich, poradnictwie dla osób opuszczających placówki wychowawcze i resocjalizacyjne i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która przedstawiła m.in. zagadnienia z zakresu prawa, w tym procedowania w sprawie Niebieskiej Katy, psychologicznych aspektów karcenia dzieci, edukacji przeciw przemocy. Podczas konferencji przedstawiony został również raport z badań zjawiska przemocy w powiecie oraz projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021 – 2025”, którego realizacja koordynowana będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, a partnerami będą jednostki pomocy społecznej, placówki edukacyjne, opiekuńczo – wychowawcze, Policja oraz inne podmioty, ustawowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy. W konferencji uczestniczyło 80 osób, które otrzymały certyfikaty oraz materiały szkoleniowe.

W ramach programu nie udało się zrealizować zadania, którego celem było uwrażliwienie młodzieży na potrzeby zwierząt, nauka odpowiedzialności i systematyczności w sprawowaniu opieki nad zwierzętami. Zadanie miało polegać na zorganizowaniu dla młodzieży wyjazdów 3 razy w miesiącu do schroniska dla zwierząt w celu sprawowania opieki nad zwierzętami, wyprowadzania na spacery, pomocy w schronisku, w ramach porozumienia ze schroniskiem. Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak zgody prowadzących schronisko na podjęcie współpracy z powodu panującej w kraju pandemii COVID 19. Zadanie miało być realizowane ze środków Powiatu Wejherowskiego.

Na realizację programu pozyskano środki rządowe w kwocie 22. 373,49 zł. Wkład własny Powiatu w realizację projektu wynosił 18.736,65 zł.

Udostępnij: