REKRUTACJA NA STANOWISKO WYCHOWAWCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko od młodszego do starszego wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy ul. Ślusarskiej 4

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

1. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo
b) na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.
2) Znajomość przepisów z zakresu pieczy zastępczej.
3) W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
f) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

2. Wymagania dodatkowe:

1) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2) właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność, kreatywność,
3) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
4) komunikatywność, wrażliwość, empatia,
5) wysoka kultura osobista,
6) dyspozycyjność i operatywność,
7) zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,
8) umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,
9) umiejętność integrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego,
10) dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
2) właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej,
3) praca indywidualna z dzieckiem oraz z grupą wychowanków – w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego,
4) współpraca z rodzinami, opiekunami prawnymi, instytucjami,
5) wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

4. Zakres odpowiedzialności:

1) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,
2) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,
3) za powierzone mienie.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
2) życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
4) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
5) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
6) kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.
7) kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem,
*W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

6. Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: Od młodszego do starszego wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy ul. Ślusarskiej 4.” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo lub przesłać na wyżej wymieniony adres.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
Informacji w sprawie rekrutacji udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają zniszczeniu.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Dyrektor PCPR w Wejherowie
Małgorzata Bernacka

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować