REKRUTACJA NA STANOWISKO WYCHOWAWCY

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy ul. Ślusarskiej 4

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

1. Wymagania niezbędne: 

1) Wykształcenie wyższe: 

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo 

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, albo 

c) na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela; 

2) Znajomość przepisów z zakresu pieczy zastępczej. 

3) W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która: 

a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 

b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

d) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym; 

e) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

2) właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność, kreatywność, 

3) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, 

4) komunikatywność, wrażliwość, empatia, 

5) wysoka kultura osobista, 

6) dyspozycyjność i operatywność, 

7) zdecydowanie w działaniu i konsekwencja, 

8) umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole, 

9) umiejętność integrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego, 

10) dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) kierowanie procesem wychowawczym dziecka, 

2) właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej, 

3) praca indywidualna z dzieckiem oraz z grupą wychowanków – w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, 

4) współpraca z rodzinami, opiekunami prawnymi, instytucjami, 

5) wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie. 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,

4) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),

5) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,

6) kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

6. Dodatkowe informacje Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 – 200 Wejherowo z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy ul. Ślusarskiej 4.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają zniszczeniu. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem telefonu 58 672-40-63 wew. 43. Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.

W celu złożenia aplikacji pobierz szczegółowe informacje rekrutacji na wychowawcę wraz z kwestionariuszem osobowym

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

Dzień wolny 13 listopada 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 13 listopada 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie będzie nieczynne. Dzień wolny od pracy został ustanowiony → Zarządzeniem Dyrektora nr

URUCHOMILIŚMY POKÓJ PRZYJAZNY DZIECIOM!

Z radością informujemy, że w naszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiliśmy Pokój Przyjazny Dzieciom ! Pokój Przyjazny Dzieciom jest przeznaczony dla dzieci w każdym wieku,