REKRUTACJA NA STANOWISKO OD MŁODSZEGO DO STARSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko od młodszego do starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

2) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

3) koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może zostać osoba, która:

a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

e) daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

4) znajomość przepisów z zakresu:

✓ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

✓ ustawy o pomocy społecznej,

✓ ustawy o samorządzie powiatowym,

✓ rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

✓ kodeksu postępowania administracyjnego,

✓ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

5) prawo jazdy kategorii B i prywatny samochód celem wykorzystania do pracy na zajmowanym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność;

2) bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu;

3) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków;

4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;

5) umiejętność interpretowania przepisów.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD planu pomocy dziecku,

2) ewaluacja i monitoring planu pomocy dziecku,

3) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

4) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,

5) współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,

6) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

7) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

8) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

9) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,

10) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

11) udział w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka,

12) konsultowanie na wniosek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej,

13) współudział w tworzeniu i realizowanie programów rozwoju pieczy zastępczej,

14) współudział w tworzeniu i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,

15) przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w miesiącu wizyt w środowisku rodziny zastępczej, dla której pracownik został wyznaczony jako koordynator,

16) sporządzanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z wizyt w rodzinie zastępczej, w tym z wizyt i kontaktów z innymi instytucjami współpracującymi z rodziną za poprzedzający miesiąc,

17) planowanie swojej pracy w systemie zadaniowym w okresie dwutygodniowym

18) zakładanie teczki z dokumentacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z wytycznymi przełożonego i rzetelne jej prowadzenie,

19) gromadzenie dokumentacji i sporządzanie pozwu alimentacyjnego od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,

4) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),

5) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,

6) kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

6. Dodatkowe informacje:

1. praca w terenie

2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,

3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko: od młodszego do starszego koordynatora RPZ w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres.

5. Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.

6. Informacji w sprawie rekrutacji udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W celu złożenia aplikacji pobierz szczegółowe informacje wraz z kwestionariuszem osobowym

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

Dzień wolny 13 listopada 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 13 listopada 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie będzie nieczynne. Dzień wolny od pracy został ustanowiony → Zarządzeniem Dyrektora nr

URUCHOMILIŚMY POKÓJ PRZYJAZNY DZIECIOM!

Z radością informujemy, że w naszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiliśmy Pokój Przyjazny Dzieciom ! Pokój Przyjazny Dzieciom jest przeznaczony dla dzieci w każdym wieku,