POSZUKIWANI LEKARZE: INTERNISTA, LARYNGOLOG, ORTOPEDA, CHIRURG ORAZ PEDIATRA

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie 
mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie funkcjonowania Zespołu prowadzi nabór lekarzy posiadających, co najmniej I stopień specjalizacji z dziedzin: Internista, Laryngolog, Ortopeda, Chirurg, Pediatra, celem powołania na członków PZON
w Wejherowie

Zakres realizacji zadań:

Podstawowym zadaniem lekarza – członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:

 1. analizowanie złożonego wniosku wraz z dokumentacją medyczną mającą wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 2. udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia osoby orzekanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
 3. wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 4. sporządzanie konsultacji specjalistycznych w zakresie swojej specjalności na wniosek lekarza przeprowadzającego analizę merytoryczną wniosku wraz z dokumentacją.

Wymaganie niezbędne:

 1. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 2. specjalizacja z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania
  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 3. odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności w Gdańsku,  zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania
  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez wojewodę).

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. dyplom ukończenia studiów medycznych,
 3. dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza wystawiony przez Okręgową Izbę Lekarską,
 4. dyplom uzyskania tytułu specjalisty,
 5. zgoda na powołanie do Zespołu,
 6. w przypadku posiadania zaświadczenia Wojewody uprawniające do orzekania
  o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (kopia zaświadczenia).

Miejsce składanie dokumentów (za pośrednictwem poczty lub osobiście):

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie,
ul. Sobieskiego 279A z dopiskiem „Nabór członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie” Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 672 27 02, 58 672 40 63 wew. 25.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie