Pomorskie dzieciom

POWIAT WEJHEROWSKI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakończył realizację projektu „Pomorskie dzieciom”

Powiat Wejherowski w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.03.2023 r. na podstawie Umowy z dnia 26.11.2021 nr 19/U – ROPS-EFS/2021 realizował projekt „Pomorskie dzieciom”. Grantobiorcami byli:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo;
  2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. K. Lisieckiego „Dziadka” Nr 1 w Rumi, ul. Ślusarska 4, 84-230 Rumia;
  3. Placówka Opiekuńczo wychowawcza im. K. Lisieckiego „Dziadka” Nr 2 w Rumi, ul. Ślusarska 4a, 84-230 Rumia;
  4. Placówka Opiekuńczo wychowawcza im. K. Lisieckiego „Dziadka” Nr 3 w Rumi, ul. Ślusarska 4b, 84-230 Rumia.

Grant przeznaczony został na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 tj. wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz kadry Grantobiorców, pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

W ramach grantu zrealizowano:

  • szkolenia dla rodzin zastępczych, kadry ORPZ i pieczy instytucjonalnej
  • warsztaty rozwijające kompetencje dla młodzieży w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne i rehabilitacyjne dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach
  • diagnostykę w kierunku FAS oraz specjalistyczne wsparcie, diagnozy Biofeedback i pogłębione diagnozy psychologiczne

 superwizje dla rodzin zastępczych, kadry ORPZ i pieczy instytucjonalnej

W okresie trwałości grantu, tj. 27 miesięcy od kwietnia 2023 roku, będą kontynuowane wymienione wyżej działania dla osób uprawnionych, które zgłoszą w tym czasie zapotrzebowanie na daną usługę

Udostępnij: