Pomorskie dzieciom

Powiat Wejherowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakończył realizację projektu „Pomorskie dzieciom”

Powiat Wejherowski w okresie od dnia 26 listopada 2021 r. do 30 marca 2023 r. na podstawie umowy z Województwem Pomorskim realizował grant „Pomorskie dzieciom” na łączną kwotę 939 370,00 zł.

 

Grantobiorcami byli:

1.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo;

2.    Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. K.Lisieckiego „Dziadka” Nr 1 w Rumi, ul. Ślusarska 4, 84-230 Rumia;

3.    Placówka Opiekuńczo wychowawcza im. K.Lisieckiego „Dziadka” Nr 2 w Rumi, ul. Ślusarska 4a, 84-230 Rumia;

4.    Placówka Opiekuńczo wychowawcza im. K.Lisieckiego „Dziadka” Nr 3 w Rumi, ul. Ślusarska 4b, 84-230 Rumia.

 

Grant przeznaczony został na wsparcie Grantobiorców w walce z epidemią COVID-19 tj. wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz kadry Grantobiorców, pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

W ramach grantu zrealizowano:

Ø szkolenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kadry ORPZ

Ø bony edukacyjne, warsztaty rozwijające kompetencje psychospołeczne dla młodzieży
w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Ø wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i rehabilitacyjne dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Ø diagnostykę w kierunku FAS, diagnozy Biofeedback i pogłębione diagnozy psychologiczne

 

Ø  superwizje dla rodzin zastępczych i kadryORPZ

Grantobiorcy w ramach zachowania trwałości grantu będą kontynuować realizowane w projekcie zadania

Udostępnij: