Zadania zespołu

ZADANIA ZESPOŁU

1. W zakresie opracowania, realizacji i ewaluacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych do zadań Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym należy:

 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu, samorządu województwa i innych organów oraz jednostek,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia wsparcia w oparciu o specjalistów zatrudnionych w Centrum,
 • obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu grup samopomocowych dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • realizacja Powiatowego Programu Wsparcia Osób Starszych.

2. W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

 • udzielanie dofinansowania do:
  – sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  – turnusów rehabilitacyjnych,
  – warsztatów terapii zajęciowej,
  – likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych,
  – sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • obsługa programów celowych PFRON m. in.: „Aktywny samorząd”, „Mieszkanie dla absolwenta”, „Dostępne mieszkanie”, „Program wyrównywania różnic między regionami III”,
 • obsługa programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa”, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o Pomocy Społecznej:

 • sporządzanie decyzji dotyczących umieszczania osób w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu wejherowskiego,
 • naliczanie odpłatności za pobyt w DPS,
 • kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy na pobyt dzienny i całodobowy,
 • sporządzanie sprawozdań w CAS na potrzeby Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa,
 • prowadzenie list osób oczekujących na pobyt w DPS oraz ŚDS,
 • współpraca z DPS, ŚDS i OPS z terenu powiatu wejherowskiego.

4. W zakresie opracowania i przedstawiania planów zadań oraz informacji o prowadzonej działalności:

 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach,
 • prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwał i porozumień zawartych z Zarządem Powiatu Wejherowskiego,
 • stała koordynacja i wykonywanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Powiatowym Programie Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 • kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

Ważne numery telefonów dla osób niepełnosprawnych:

Infolinia PFRON – 801 233 554 (numer jest bezpłatny) Oddział PFRON w Gdańsku – (58) 350 05 00

Udostępnij: