ZAJĘCIA KLUBOWE REALIZOWANE PRZEZ WTZ

Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z dniem 26 lipca br. zostały wprowadzone zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych  realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie  powiatu wejherowskiego w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych  realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie  powiatu wejherowskiego.

Podstawa prawna:

 1. 47 ust 1 pkt 4a ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018, poz. 511 ze zm.);
 2. Uchwała Nr 41/2018 Zarządu PFRON z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Procedur realizacji programu zajęcia klubowe w WTZ”.

Zasady ogólne

 1. Program współfinansowany jest ze środków PFRON i realizowany na podstawie umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Gdańsku a Powiatem Wejherowskim.
 2. Zasady niniejszego programu dotyczą wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”
 3. Warunki dofinansowania w ramach wniosku o dofinansowanie są określone w „ Procedurach realizacji programu Zajęcia klubowe w WTZ”, oraz w niniejszych zasadach.
 4. Program „ Zajęcia klubowe w WTZ” zwany dalej „Programem” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Jana III Sobieskiego 279A, w dalszej części zwany „Realizatorem”.
 5. Realizator dokumentuje przyjęte przez siebie zasady realizacji Programu, w szczególności dotyczące:
 • ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych przez WTZ,
 • podawania do publicznej wiadomości terminu przyjmowania wniosków i trybu ich realizacji,
 • promocji Programu,
 • przyjmowania oraz weryfikacji formalnej wniosków składanych przez podmioty prowadzące WTZ,
 • podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania,
 • monitorowania prawidłowości wykorzystania środków i sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania,
 • rozliczania przyznanych środków na realizację zajęć klubowych.

6. Pracownicy Realizatora odpowiadający za poszczególne etapy procesu rozpatrywania i realizacji wniosków:

 • są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
 • zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności,
 • zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców.

7. Realizator Programu rokrocznie podaje do publicznej wiadomości termin składania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych. Ogłoszenie terminu następuje za pośrednictwem strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

8. Realizator rokrocznie informuje na piśmie podmioty prowadzące WTZ na terenie powiatu wejherowskiego o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych w WTZ i terminie ich przyjmowania.

Wniosek o dofinansowanie

 1. Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie przez podmiot prowadzący WTZ wniosku  o dofinansowanie wraz z załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie. Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z  wymaganymi załącznikami.
 2.  Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 4. Do wniosku o dofinansowanie muszą być dołączone następujące załączniki:
 • Regulamin organizacyjny zajęć klubowych zatwierdzony przez podmiot prowadzący WTZ   w przypadku pierwszorazowego ubiegania się o dofinansowanie zajęć klubowych w ramach Programu i w przypadku zmiany regulaminu. Regulamin organizacyjny winien zawierać m.in.
  1. prawa i obowiązki uczestników zajęć klubowych w tym możliwość korzystania przez uczestnika z zajęć klubowych wyłącznie w jednym WTZ,
  2. organizację pracy i zajęć, w tym czas trwania zajęć nie mniej niż 5 godzin miesięcznie dla uczestnika
  3. rodzaj dokumentacji zawierającej informacje dotyczące podstawy zakwalifikowania uczestnika do zajęć,
 • plan działalności zajęć klubowych zatwierdzony przez organ prowadzący WTZ –określający między innymi formułę organizacji zajęć klubowych – zasady rekrutacji uczestników, formy  i metody pracy z uczestnikami zajęć klubowych, o którym mowa w rozdz. VII ust. 4, 1) procedur programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.
 • Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego WTZ.
 • Przewidywany plan finansowy działalności zajęć klubowych w szczególności obejmujący niezbędne wydatki rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem zajęć klubowych w WTZ, takie jak transport, materiały do terapii, wynagrodzenia, wyposażenie, koszty utrzymania i inne niezbędne do prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu,
 • Oświadczenie podmiotu prowadzącego WTZ o spełnianiu przez wskazanych w niniejszym wniosku beneficjentów programu „Zajęcia klubowe w WTZ” warunków określonych w:
 • 10f ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511, z późn. zm.), o ile dotyczy;
 • 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.1076), o ile dotyczy;
 • inne dokumenty wymagane przez Realizatora Programu.

Terminy przyjmowania  i ocena formalna wniosków.

 1. Przyjmowanie wniosków następuje w dwóch turach:
  • Pierwsza tura naboru dla zajęć klubowych, które odbywać będą się przez pełen realizacyjny tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, termin naboru składania wniosków wyznacza się w okresie od dnia 10 października do dnia 10 listopada  w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji Programu
  • Druga tura naboru dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone w drugiej połowie roku realizacyjnego tj. od dnia 1 sierpnia do  dnia  31 stycznia danego roku  realizacyjnego, oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba uczestników, termin drugiej tury naboru wniosków wyznacza się w okresie od 10 maja do dnia 10 czerwca danego roku.
 2. W 2018 roku w związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON Programu w drugiej połowie roku realizacyjnego wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych w WTZ przyjmowane są w terminie od dnia 26 lipca 2018 roku do 08 sierpnia 2018 roku.
 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora.
 4. Realizator ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy określonego terminu na złożenie wniosku jeśli nie koliduje on z terminem złożenia wystąpienia o dofinansowanie do PFRON przez Realizatora. Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.
 5. Dokumenty dostarczane do Realizatora przez Wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku korespondencji.
 6. Dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
 7. Realizator dokonuje weryfikacji formalnej wniosków na podstawie dokumentów dołączonych przez wnioskodawcę do wniosku, danych i informacji zawartych we wniosku.
 8. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika Realizatora:

1) czy wnioskodawca spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w Programie  i ubiegania się  w jego ramach o dofinansowanie.

2) czy wnioskodawca dotrzymał terminu na złożenie wniosku,

3) zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,

4) kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku  oraz wymaganych załączników z wymaganiami Realizatora,

5) wypełnienie wymaganych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku.

 1. Realizator Programu może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków występujących we wniosku i niezwłocznego ich usunięcia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Realizator Programu niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej wniosku  składa wystąpienie     o przyznanie środków PFRON na realizację Programu do Pomorskiego Oddziału PFRON.

Przyznawanie dofinansowania i podpisywanie umowy

 1. Decyzję o zakwalifikowaniu lub odmowie kwalifikacji do dofinansowania do udziału w Programie podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wejherowie z upoważnienia Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
 2. Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu dofinansowania niezwłocznie po otrzymaniu informacji z PFRON o udzieleniu dofinansowania na realizację Programu przez Powiat Wejherowski.
 3. Wnioskodawca otrzyma pisemną informację o odmowie przyznania dofinansowania wraz z uzasadnieniem.
 4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy dofinansowania pomiędzy Realizatorem a Wnioskodawcą. Wzór umowy o dofinansowanie zajęć klubowych w ramach Programu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
 5. Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnienie przez Wnioskodawcę warunków uczestnictwa określonych w Programie także w dniu podpisania umowy.
 6. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 7. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po uzyskaniu przez Realizatora środków finansowych na realizację zadania z PFRON.
 8. W sprawach nie uregulowanych umowami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków i sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania.

 1. Podmiot prowadzący zajęcia klubowe w WTZ jest zobowiązany do:
 • prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej i merytorycznej w zakresie realizacji Programu.
 • przedkładania wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu.
 • niezwłocznego zawiadomienia Realizatora Programu na piśmie o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację
 • umożliwienia PFRON i Realizatorowi Programu kontroli prawidłowości wykorzystania dofinansowania w każdym czasie, w okresie obowiązywania umowy.
 • zwrotu środków finansowych w przypadkach określonych w umowie dofinansowania wraz    z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez Realizatora  na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty.
 • ewaluacji programu, odzwierciedlającej stan faktyczny w zakresie efektów udzielonego dofinansowania, w tym w odniesieniu do celów programu.
 • wykorzystywania dofinansowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • składania sprawozdania z wykonania zadania w terminie do 05 lutego każdego roku kalendarzowego – załącznik nr 3.

Rozliczenie umowy i kontrola jej realizacji

 1. Realizator tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz PFRON mają prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, stanowiących podstawę rozliczenia dofinansowania.
 2. Kontrola może być prowadzona w całym okresie obowiązywania umowy.
 3. Udokumentowanie zakupów niezbędnych do realizacji zajęć klubowych w ramach programu dokonuje się za pomocą oryginałów faktur lub rachunków wraz ze specyfikacją sprzętu.

                                               INFORMACJE DODATKOWE

Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jana III Sobieskiego 279 A – pokój nr 6 oraz na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl

Szczegółowe informacje na temat procedur realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.plwww.pcprwejherowo.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym i Starszym – Warsztaty Terapii Zajęciowej  oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jana III Sobieskiego 279 A pokój nr 6 (tel. 58 672-40-63 wew. 26) od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00 – 15.00.

Udostępnij: