PROCEDURY PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI PRZEKAZYWANEJ Z BUDŻETU POWIATU WEJHEROWSKIEGO DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

§ 1

Przekazywanie dotacji z budżetu Powiatu Wejherowskiego dla warsztatu terapii zajęciowej następuje na podstawie wniosku, zawierającego w szczególności:

 • nazwę i adres podmiotu dla którego przekazywane są środki,
 • nazwę realizowanego zadania,
 • podstawę udzielenia dotacji (umowa, porozumienie, itp.),
 • nr rachunku bankowego,
 • kwotę dotacji,
 • wskazanie klasyfikacji budżetowej.

§ 2

 • Wniosek sporządza pracownik zespołu ds. obsługi programów PFRON, a zatwierdza Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie lub osoba upoważniona.
 • Przygotowany wniosek przekazywany jest do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie w celu realizacji.

§ 3

Dotacja przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy warsztatu w transzach kwartalnych.

§ 4

Odsetki naliczone przez bank od środków przekazanych na konto nie zwiększają dotacji. Odsetki powinny być wykazane w kwartalnym sprawozdaniu oraz odprowadzone na rachunek Powiatu.

§ 5

PCPR kontroluje dotowaną jednostkę pod kątem prawidłowości wydatkowania środków finansowych na podstawie corocznej kontroli, zgodnie z procedurami wewnętrznymi dotyczącymi kontroli w warsztatach terapii zajęciowej.

§ 6

 • Warsztat terapii zajęciowej zobowiązuje się składać do PCPR kwartalne rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w formie zestawienia wydatków.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonym rozliczeniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie niezwłocznie zwraca dokumentację do jednostki dotowanej w celu skorygowania błędów.
 • W przypadku nie skorygowania nieprawidłowości powiat, na wniosek PCPR, może wstrzymać wypłatę dotacji do czasu uzyskania pełnych wyjaśnień.

§ 7

Po przyjęciu i zatwierdzeniu rozliczenia finansowego, PCPR przygotowuje kolejny wniosek, który przekazuje do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego, nie później niż do 25 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.

§ 8

Końcowe rozliczenie dotacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego do 10 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

Udostępnij: