TURNUSY REHABILITACYJNE

Za turnus rehabilitacyjny finansowany ze środków PFRON uznaje się zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej. Turnus rehabilitacyjny trwa co najmniej 14 dni i może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Kliknij, aby złożyć wniosek przez system SOW

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która została skierowana na turnus rehabilitacyjny, na wniosek lekarza pod opieką którego się znajduje.

Ponadto osoba musi spełniać kryterium dochodowe: przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego nie może ubiegać się osoba która ma zaległości wobec PFRON lub/i w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.

Dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych wynosi:

30% przeciętnego wynagrodzenia
dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,
bez względu na stopień niepełnosprawności
27% przeciętnego wynagrodzenia
dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
25% przeciętnego wynagrodzenia
dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
20% przeciętnego wynagrodzenia
dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
20% przeciętnego wynagrodzenia
dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych;

Złóż wniosek on-line poprzez system SOW  https://sow.pfron.org.pl/ lub pobierz druk:

Załączniki obligatoryjne:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy,
  2. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (druk do pobrania we wzorach)

Udostępnij: