USŁUGI TŁUMACZA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA

Informujemy, że wnioski o udzielenie dofinansowania do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej realizowane w roku 2022 od dnia 1 stycznia 2022 roku można składać w systemie SOW. W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.
Osoby niepełnosprawne, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, mogą składać wnioski wraz z załącznikami w formie papierowej w siedzibie PCPR korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku lub drogą korespondencyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84-200 Wejherowo, Sobieskiego 279A.

Ponadto prosimy o uzupełnienie we wniosku informacji dotyczącej nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu z Państwem.I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2018 roku, poz. 511 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 roku, poz. 926);

II. Warunki uzyskania dofinansowania

 1. Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

1) O dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.

jeżeli

– jest to uzasadnione jej  indywidualnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,

– ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 1. Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie usług tłumacza-przewodnika języka migowego nie może ubiegać się osoba która:

1) ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

III. Wysokość dofinansowania

 1. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
 2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 3. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usług przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które na mocy przepisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług.

IV. Informacje dodatkowe

 1. Właściwy druk do dofinansowania do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na stronie PCPR pcprwejherowo.pl w zakładce „Druki do pobrania”
 2. Wnioski w ramach tego zadania przyjmowane są przez cały rok.

W celu ułatwienia kontaktu z Państwem prosimy o uzupełnienie we wniosku informacji dotyczącej nr telefonu.

Udostępnij: