ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKÓW WSPARCIA

Zasady kierowania do ośrodków wsparcia

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
  • orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.

Następnym krokiem jest przekazanie przez ośrodek pomocy społecznej kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym do jednostki kierującej jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie mieszczące się przy ulicy Sobieskiego 279A, które w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do ŚDS.

Pierwszą decyzję kierującą wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, natomiast następne decyzje wydawane są na czas określony, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego

Uczestnicy ŚDS podczas zajęć mogą korzystać z usług terapeutycznych, opiekuńczych, jak również mają zapewnione wyżywienie.

Udostępnij: