DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne jeżeli:

 • zakup przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz dofinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie może ubiegać się osoba która ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i/lub w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.

Wnioski na to zadanie są przyjmowane przez cały rok.

 Wysokość dofinansowania.

 1. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 2. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w pkt 1 lit a i b i, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
 3. Kwota dofinansowania przyznana przez PCPR nie może być wyższa niż różnica całkowitego kosztu zakupu i kwoty dofinansowania przyznanego przez NFZ.
 4. Na każdy rok budżetowy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych określa limit dofinansowania w zależności od posiadanych środków.
 5. W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną, życiową lub losową (które zostaną udokumentowane) dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1 można zwiększyć nie więcej niż do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany lub nie więcej niż do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 6. Wnioski złożone wraz z fakturami niezrealizowane w roku bieżącym z powodu wyczerpania środków finansowych, mogą być realizowane w roku następnym, po otrzymaniu środków finansowych z PFRON i ponownym złożeniu wniosku przez Wnioskodawcę.

  Informacje dodatkowe

Uwaga! W przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie, fakturę zakupu należy wystawić na przedstawiciela ustawowego (rodzica) lub opiekuna prawnego (ustanowionego sądowo). Faktura powinna zawierać adnotacje dotyczące osoby niepełnosprawnej (dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie), której dotyczy zakup.

Udostępnij: