ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Informujemy, że wnioski o udzielenie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego realizowane w roku 2022 od dnia 1 stycznia 2022 roku można składać w systemie SOW. W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.
Osoby niepełnosprawne, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, mogą składać wnioski wraz z załącznikami w formie papierowej w siedzibie PCPR korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku lub drogą korespondencyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84-200 Wejherowo, Sobieskiego 279A.

Ponadto prosimy o uzupełnienie we wniosku informacji dotyczącej nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu z Państwem.I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON

II. Warunki uzyskania dofinansowania

 1. Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się: osoby niepełnosprawne  posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r., stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

jeżeli:

 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
 1. Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego nie może ubiegać się osoba która:

 • ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie

ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.

III.  Wysokość dofinansowania

 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. W przypadku podmiotów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) , dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi  w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013, str. 1).

IV. Informacje dodatkowe

 1. Właściwy druk do dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego znajduje się na stronie PCPR pcprwejherowo.pl w zakładce „Druki do pobrania”.
 2. Wnioski w ramach tego zadania przyjmowane są przez cały rok.
 3. Wysokość kwot dofinansowania  do potrzeb osoby niepełnosprawnej określona zostaje  po przyjęciu przez Radę Powiatu Wejherowskiego uchwały w sprawie poddziału środków na zadania powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON,  na każdy rok budżetowy.

W celu ułatwienia kontaktu z Państwem prosimy o uzupełnienie we wniosku informacji dotyczącej nr telefonu.

Udostępnij: