Programy PFRON

Spis treści

Aktywny Samorząd

Wnioski o dofinansowanie w programie „Aktywny samorząd” należy  składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem sow.pfron.org.pl.

Prosimy o korzystanie z możliwości elektronicznego składania wniosków z uwagi na to, że znacznie ułatwia to zarówno komunikację z pracownikami PCPR, jak również pozwala na załatwienie sprawy w całości bez wychodzenia z domu. Aby złożyć wniosek poprzez SOW, należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Poniżej przedstawiamy filmiki, które pomogą Państwo w procesie wnioskowania o środki PFRON przez system SOW:

Założenie ePUAP i Profil Zaufany

https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY

Rejestracja konta Wnioskodawcy

https://www.youtube.com/watch?v=dbvMXbU2T_U&t=4s

Logowanie do SOW i odzyskiwanie hasła

https://www.youtube.com/watch?v=G9s8uEGysh0

Edycja danych własnego konta, Wnioskodawcy, podopiecznego

https://www.youtube.com/watch?v=hBQk7r2B43o&t=1s

Wysłanie i przeglądanie wiadomości w komunikatorze systemowym

https://www.youtube.com/watch?v=ivsE5FnqfkI

Nawigowanie po SOW

https://www.youtube.com/watch?v=9fHJl8pKb8Y&t=3s

Rejestrowanie i składanie wniosków
https://www.youtube.com/watch?v=3JLYgeucOWE

Edycja, poprawa i wycofanie wniosku przez Wnioskodawcę

https://www.youtube.com/watch?v=hWojHWLKq4c

Klonowanie wniosku

https://www.youtube.com/watch?v=VFKCNQ4IBsM

Przeglądanie pism

https://www.youtube.com/watch?v=I8KEjABmivo

Podpisanie umowy

https://www.youtube.com/watch?v=ZQu7gd0KFOw

Przygotowanie i składanie rozliczeń

https://www.youtube.com/watch?v=3Ll0UtfkI9E

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
MODUŁ I od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2022 r.
MODUŁ II – od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022);
– od dnia 1 września do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Program „Aktywny samorząd” jest realizowany ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1) Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

2) Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:

1)  w 2022 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 2. są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 3. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 4. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2022 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 5. w 2021 lub w 2022 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 6. uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10.

pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej), określa realizator programu;

2)  w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy – przy czym preferencja obowiązuje tylko wówczas, gdy wnioskodawca umieści we wniosku informację o wysokości tego dochodu .

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia

Moduł I
Załączniki wymagane do wniosków z poszczególnych obszarów:
Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną załącznik pn. „oświadczenia” należy wydrukować, podpisać i następnie dołączyć w Systemie SOW do wniosku o dofinansowanie. We wnioskach składanych papierowo w/w załącznik jest już dołączony do wzorów poszczególnych wniosków. 

Wzory wniosków oraz załączników do poszczególnych zadań:
Obszar A, Zadanie 1
Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
wniosek A1
oświadczenia A1 
zaświadczenie lekarskie zadanie A1 ruch
oświadczenie pełnomocnika
Obszar A, Zadanie 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
wniosek A2
oświadczenia A2
zaświadczenie do wniosku A2 ruch
oświadczenie pełnomocnika
Obszar A, Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego
wniosek A3
oświadczenia A3
zaświadczenie do wniosku A3 słuch
oświadczenie pełnomocnika
Obszar A, Zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
wniosek A4
oświadczenia A4
zaświadczenie lekarskie zadanie A4 słuch
oświadczenie pełnomocnika

Obszar B, Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
wniosek B1
oświadczenia B1
zaświadczenie do wniosku B1 ruch
zaświadczenie do wniosku B1, wzrok
oświadczenie pełnomocnika
Obszar B, Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
wniosek B2
oświadczenia B2
zaświadczenie do wniosku B2 ruch
zaświadczenie do wniosku B2 słuch
zaświadczenie do wniosku B2 wzrok
oświadczenie pełnomocnika
Obszar B, Zadanie 3  Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
wniosek B3
oświadczenia B3
zaświadczenia do wniosku B3 wzrok
oświadczenia pełnomocnika
Obszar B, Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy
wniosek B4
oświadczenia B4
zaświadczenie do wniosku B4 słuch
oświadczenia pełnomocnika
Obszar B, Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności
wniosek B5
oświadczenia B5
zaświadczenie do wniosku B5 ruch
zaświadczenie do wniosku B5 słuch
zaświadczenie do wniosku B5 wzrok
oświadczenie pełnomocnika

Obszar C, Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
wniosek C1
oświadczenia C1
zaświadczenie lekarskie do wniosku C1
oświadczenie pełnomocnika
Obszar C, Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
wniosek C2
oświadczenia C2
oświadczenie pełnomocnika
Obszar C, Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
wniosek C3
oświadczenia C3
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 3
oferta specyfikacji i kosztorysu protezy C3
oświadczenie pełnomocnika
Obszar C, Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
wniosek C4
oświadczenia C4
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 4
oferta specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy C4
oświadczenie pełnomocnika
Obszar C, Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
wniosek C5
oświadczenia C5
zaświadczenie lekarskie do wniosku C5
oświadczenie pełnomocnika

Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka
wniosek D
oświadczenia D
oświadczenie pełnomocnika

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
wniosek MII
oświadczenia MII
zaświadczenie z uczelni
zaświadczenie od pracodawcy
oświadczenie pełnomocnika

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW W MODULE I
W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja dla studentów

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  na rok 2022. Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, i G będą przyjmowane do 11 lutego 2022 roku.

Obszary realizowane w 2022 roku:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych do 165.000,00 zł na jeden projekt (do 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu);
Wnioski z obszaru A należy składać bezpośrednio do Oddziału Pomorskiego PFRON. Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych przyjmowane są w trybie ciągłym.

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

 • Projekty w ramach Obszaru B można realizować w:
  1) urzędach (obiekty, w których mieszczą się urzędu administracji samorządu powiatowego lub gminnego);
  2) placówkach edukacyjnych – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe placówki, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich:
  a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne,
  b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  c) szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
  d) szkoły artystyczne,
  e) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  f) młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  g)  placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
  3) środowiskowych domach samopomocy (placówkach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy).

Adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domu samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt.

Dokumenty wymagane w Obszarze B:
Wniosek
Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku – Obszar B

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

Dokumenty wymagane w Obszarze C:
Wniosek

4) obszar D – likwidacja barier transportowych (dofinansowanie części kosztów zakupu pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych).

Adresatami pomocy są:

 1. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 2. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (placówki działające co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w których udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku), prowadzone przez organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego);
 3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość pomocy w powiecie wejherowskim wynosi 75% kosztów realizacji projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 85 % kosztów realizacji projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej, nie więcej jednak niż:

 • 120 000 zł – dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 100 000 zł – dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
  w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 300 000 zł  – dla autobusów.

Dokumenty wymagane w Obszarze D:
Wniosek
Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku – Obszar D

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego (nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania) w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
Wnioski z obszaru E należy składać bezpośrednio do Oddziału Pomorskiego PFRON. Wnioski organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej; maksymalnie do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji nie więcej niż 160.000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Dokumenty wymagane w Obszarze F:
Wniosek
Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku – Obszar F

7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów A i E oraz szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2022/.

Ponadto informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. (58) 672 40 63 wew. 44 lub pisząc na adres e-mail: mateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl.

Opieka wytchnieniowa

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie:

– łączna kwota dofinansowania 293 760,00 zł

– całkowita wartość zadania 293 760,00 zł

Zakłada się objęcie wsparciem opieki wytchnieniowej 30 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z czego:

 

 • 15 członków rodzin dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • 15 członków rodzin osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)) albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Powiat wejherowski pozyskał dofinansowanie:

– łączna kwota 456 297,00 zł

– całkowita wartość zadania 456 297,00 zł

Program zapewnia poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

Zakłada się objęcie wsparciem usług asystenta osobistego  40 osób niepełnosprawnych, z czego:

 • 10 osób niepełnosprawnych w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnych.

Mieszkanie dla absolwenta

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta.

 Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dla beneficjenta.

Realizatorem programu na terenie powiatu wejherowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026, nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków pozostających w dyspozycji Realizatora programu. Wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) od 3 sierpnia 2022 roku.

Poniżej przedstawiamy filmy instruktażowe do wykorzystania przy procesie wnioskowania przez System Obsługi Wsparcia.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie ma możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • aktywnie poszukuje zatrudnienia lub jest zatrudniony.

Formy dofinansowania

 1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
 2. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Więcej szczegółów pod adresem    https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

Udostępnij: