PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  na rok 2022. Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, i G będą przyjmowane do 11 lutego 2022 roku.

Obszary realizowane w 2022 roku:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych do 165.000,00 zł na jeden projekt (do 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu);
Wnioski z obszaru A należy składać bezpośrednio do Oddziału Pomorskiego PFRON. Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych przyjmowane są w trybie ciągłym.

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

 • Projekty w ramach Obszaru B można realizować w:
  1) urzędach (obiekty, w których mieszczą się urzędu administracji samorządu powiatowego lub gminnego);
  2) placówkach edukacyjnych – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe placówki, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich:
  a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne,
  b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  c) szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
  d) szkoły artystyczne,
  e) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  f) młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  g)  placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
  3) środowiskowych domach samopomocy (placówkach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy).

Adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domu samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt.

Dokumenty wymagane w Obszarze B:
Wniosek
Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku – Obszar B

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

Dokumenty wymagane w Obszarze C:
Wniosek

4) obszar D – likwidacja barier transportowych (dofinansowanie części kosztów zakupu pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych).

Adresatami pomocy są:

 1. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 2. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (placówki działające co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w których udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku), prowadzone przez organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego);
 3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość pomocy w powiecie wejherowskim wynosi 75% kosztów realizacji projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 85 % kosztów realizacji projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej, nie więcej jednak niż:

 • 120 000 zł – dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 100 000 zł – dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
  w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 300 000 zł  – dla autobusów.

Dokumenty wymagane w Obszarze D:
Wniosek
Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku – Obszar D

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego (nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania) w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
Wnioski z obszaru E należy składać bezpośrednio do Oddziału Pomorskiego PFRON. Wnioski organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej; maksymalnie do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji nie więcej niż 160.000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Dokumenty wymagane w Obszarze F:
Wniosek
Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku – Obszar F

7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów A i E oraz szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2022/.

Ponadto informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. (58) 672 40 63 wew. 44 lub pisząc na adres e-mail: mateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl.

Udostępnij: