INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH PON

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy Wnioskodawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON oraz biorących udział w programie „Aktywny Samorząd”, że:

1.Administratorem danych osobowych gromadzonych na podstawie złożonego wniosku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw: e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1,

3. Państwa dane osobowe zbierane są w o celu uzyskania dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, turnusu rehabilitacyjnego, do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, tłumacza migowego i przewodnika, w ramach programu „Aktywnego Samorządu”

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, takie jak: : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Społecznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Sąd, Ośrodki Pomocy Społecznej, Samorząd Powiatowy w Wejherowie.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej PCPR w Wejherowie.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Udostępnij: