LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie  w życiu codziennym. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji powodujące jej izolację w społeczeństwie.

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i barier w komunikowaniu się może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  jeżeli likwidacja bariery jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do likwidacji barier nie może ubiegać się osoba która ma zaległości wobec PFRON lub/i w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

  1. Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 roku, poz. 926);

Zachęcamy do składania wniosku przez system SOW

Udostępnij: