LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Disabled man in wheelchair

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym, a którą bez zbędnego wysiłku mogą pokonać osoby pełnosprawne. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ma służyć pomocy w likwidowaniu istniejących barier w najbliższym otoczeniu wnioskodawcy, nie zaś  wyposażeniu nowych lub będących w trakcie budowy mieszkań oraz domów. Samo pozwolenie na budowę nie może być podstawą do otrzymania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń, takie jak np. malowanie i wykańczanie glazurą pomieszczeń (z wyłączeniem podłogi, jeśli tego wymaga bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej), elektryka, ocieplenie, obudowa pionów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych i itp.

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne jeśli ma trudności w poruszaniu się, a likwidacja bariery jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Ponadto jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo   posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje, na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może ubiegać się osoba która ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i/lub w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.


Udostępnij: