ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka, dającą mu możliwość wzrastania w warunkach zbliżonych do naturalnych. Niestety dzieci wymagających umieszczenia w rodzinach zastępczych przybywa, a liczba rodzin mogących im pomóc nie wzrasta.

Piecza zastępcza z założenia sprawowana jest czasowo. Każda rodzina zastępcza otrzymuje pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Może również liczyć na pomoc losową oraz wsparcie koordynatora, pedagoga, psychologa, radcy prawnego oraz doradcy zawodowego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej możne być pierwszym krokiem do stworzenia rodziny zastępczej zawodowej. Posiada się wówczas status pracownika.

Dlatego jeśli zastanawiasz się nad stworzeniem rodziny zastępczej, jeśli masz pytania lub wątpliwości, czy sobie poradzisz, albo wiesz, że tego właśnie chcesz – zapraszamy do współpracy.

 

 

Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym:

  1. zgłoś osobiście, telefonicznie lub mailowo swoją gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (niezawodowej, zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka)
  2. zostaniesz zaproszony przez pracownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej na rozmowę, w trakcie której zostaniesz poinformowany o obowiązującej procedurze, o warunkach, jakie powinni spełnić kandydaci, przedstawi specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej, otrzymasz informacje o szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze.

lub nie zwlekając:

  1. złóż pisemny wniosek wraz z załącznikami o wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (załącznik nr 1)
  2. w przypadku, gdy wniosek nie będzie kompletny zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia. Masz na to 7 dni
  3. po pozytywnej weryfikacji, bądź uzupełnieniu braków we wniosku, skontaktuje się z Tobą pracownik socjalny, który odwiedzi Cię w domu w celu poznania warunków bytowych i mieszkaniowych
  4. zostaniesz zaproszony do psychologa, który sporządzi opinię psychologiczną o motywacji i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do pedagoga, który sporządzi opinię pedagogiczną
  5. po zebraniu kompletu dokumentów odbędzie się spotkanie komisji kwalifikacyjnej, na którym zapadnie decyzja o pozytywnej lub negatywnej kwalifikacji do szkolenia. Wstępna kwalifikacja będzie przeprowadzona w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia KOMPLETNEGO wniosku

WAŻNE:

  • Jeśli nie jest mieszkańcem powiatu wejherowskiego, również możesz ubiegać o wydanie wstępnej kwalifikacji.
  • wstępna kwalifikacja (pozytywna lub negatywna) ważna jest przez okres 2 lat

Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej kwalifikacji, lub jeśli już taką posiadasz a nie minęły jeszcze 2 lata od jej uzyskania,  możesz złożyć wniosek o przeszkolenie (załącznik nr 6) Zostaniesz skierowany na szkolenie w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

WAŻNE:

  • wniosek o przeszkolenie możesz złożyć na terenie całego kraju i zostaniesz do niego dopuszczony, o ile posiadasz pozytywną wstępną kwalifikację.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o autorski program zatwierdzony przez ministra pt. ”Odnaleźć marzenia” . Teorię przybliżą Ci doświadczony psycholog, pedagog i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik socjalny, którzy na co dzień pracują z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i współpracują z rodzinami zastępczymi. Praktyki odbędziesz u jednej z rodzin zastępczych zawodowych lub rodzinnych domach dziecka z terenu powiatu.

Kończysz szkolenie i co dalej?:

po kolejnym posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej otrzymasz ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOLENIA, a na Twój pisemny wniosek (załącznik nr 10) organizator rodzinnej pieczy zastępczej wyda Ci ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA.

w sprawie powołania zespołu ds. kwalifikowania, wprowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów do szkolenia oraz procedury szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo — wychowawczej typu rodzinnego.
     Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, uchwalonego Uchwałą Nr VI/580/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 9 sierpnia 2022r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zmienionego Uchwałą nr VI/647/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku Zarządu Powiatu Wejherowskiego o zmianie Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr VI/580.22 z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, w związku z art. 42-45a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2022 poz. 447.1700.2140), zarządzam co następuje:

§ 1


Powołuję Zespół ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo — wychowawczej typu rodzinnego w składzie:
1. Dyrektor PCPR w Wejherowie,
2. I Z-ca dyrektora PCPR w Wejherowie,
3. Psycholog zatrudniony w PCPR w Wejherowie,
4. pedagog zatrudniony w PCPR w Wejherowie,
5. pracownik socjalny zatrudniony w PCPR w Wejherowie.

§ 2


Wprowadza się do stosowania procedury kwalifikowania kandydatów do szkolenia przez zespół ds. kwalifikowania , które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3


Zobowiązuję kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i koordynatora sekcji specjalistów w PCPR do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami.

§ 4


Traci moc zarządzenie Dyrektora PCPR:
Nr 20/2021 z dnia 14.04.2021 roku w sprawie procedury szkolenia i kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo — wychowawczej typu rodzinnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udostępnij: