ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

 

Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym:

  1. zgłoś osobiście, telefonicznie lub mailowo swoją gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (niezawodowej, zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka)
  2. zostaniesz zaproszony przez pracownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej na rozmowę, w trakcie której zostaniesz poinformowany o obowiązującej procedurze, o warunkach, jakie powinni spełnić kandydaci, przedstawi specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej, otrzymasz informacje o szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze.

lub nie zwlekając:

  1. złóż pisemny wniosek wraz z załącznikami o wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (załącznik nr 1)
  2. w przypadku, gdy wniosek nie będzie kompletny zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia. Masz na to 7 dni
  3. po pozytywnej weryfikacji, bądź uzupełnieniu braków we wniosku, skontaktuje się z Tobą pracownik socjalny, który odwiedzi Cię w domu w celu poznania warunków bytowych i mieszkaniowych
  4. zostaniesz zaproszony do psychologa, który sporządzi opinię psychologiczną o motywacji i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do pedagoga, który sporządzi opinię pedagogiczną
  5. po zebraniu kompletu dokumentów odbędzie się spotkanie komisji kwalifikacyjnej, na którym zapadnie decyzja o pozytywnej lub negatywnej kwalifikacji do szkolenia. Wstępna kwalifikacja będzie przeprowadzona w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia KOMPLETNEGO wniosku

WAŻNE:

  • Jeśli nie jest mieszkańcem powiatu wejherowskiego, również możesz ubiegać o wydanie wstępnej kwalifikacji.
  • wstępna kwalifikacja (pozytywna lub negatywna) ważna jest przez okres 2 lat

Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej kwalifikacji, lub jeśli już taką posiadasz a nie minęły jeszcze 2 lata od jej uzyskania,  możesz złożyć wniosek o przeszkolenie (załącznik nr 6) Zostaniesz skierowany na szkolenie w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

WAŻNE:

  • wniosek o przeszkolenie możesz złożyć na terenie całego kraju i zostaniesz do niego dopuszczony, o ile posiadasz pozytywną wstępną kwalifikację.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o autorski program zatwierdzony przez ministra pt. ”Odnaleźć marzenia” . Teorię przybliżą Ci doświadczony psycholog, pedagog i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik socjalny, którzy na co dzień pracują z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i współpracują z rodzinami zastępczymi. Praktyki odbędziesz u jednej z rodzin zastępczych zawodowych lub rodzinnych domach dziecka z terenu powiatu.

Kończysz szkolenie i co dalej?:

po kolejnym posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej otrzymasz ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOLENIA, a na Twój pisemny wniosek (załącznik nr 10) organizator rodzinnej pieczy zastępczej wyda Ci ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA.

w sprawie powołania zespołu ds. kwalifikowania, wprowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów do szkolenia oraz procedury szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo — wychowawczej typu rodzinnego.
     Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, uchwalonego Uchwałą Nr VI/580/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 9 sierpnia 2022r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zmienionego Uchwałą nr VI/647/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku Zarządu Powiatu Wejherowskiego o zmianie Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr VI/580.22 z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, w związku z art. 42-45a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2022 poz. 447.1700.2140), zarządzam co następuje:

§ 1


Powołuję Zespół ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo — wychowawczej typu rodzinnego w składzie:
1. Dyrektor PCPR w Wejherowie,
2. I Z-ca dyrektora PCPR w Wejherowie,
3. Psycholog zatrudniony w PCPR w Wejherowie,
4. pedagog zatrudniony w PCPR w Wejherowie,
5. pracownik socjalny zatrudniony w PCPR w Wejherowie.

§ 2


Wprowadza się do stosowania procedury kwalifikowania kandydatów do szkolenia przez zespół ds. kwalifikowania , które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3


Zobowiązuję kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i koordynatora sekcji specjalistów w PCPR do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami.

§ 4


Traci moc zarządzenie Dyrektora PCPR:
Nr 20/2021 z dnia 14.04.2021 roku w sprawie procedury szkolenia i kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo — wychowawczej typu rodzinnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udostępnij: