Zadania zespołu

Do zadań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (PZ) należy w szczególności:

1. W zakresie spełniania funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 4. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego,
 5. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 6. Prowadzenie teczek rodzin zastępczych i prowadzących rdd zawierających m.in. dokumentację o ukończeniu szkolenia, zaświadczenia lekarskie, opinie psychologiczne o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rdd, pisemne oceny ich działalności oraz zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności,
 7. Prowadzenie rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rdd i pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzących rdd,
 8. Prowadzenie wykazu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych lub prowadzących rdd,
 9. Prowadzenie rejestru wydanych świadectw i zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rdd po ukończeniu szkolenia,
 10. Opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na zlecenie sądu
 11. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 12. Prowadzenie spraw związanych z wsparciem usamodzielniających się wychowanków w realizacji indywidualnych planów usamodzielnienia,
 13. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
 14. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinnie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi
 15. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 16. Zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym   rodzinną   pieczę   zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 17. Dokonywanie oceny sytuacji dziecka w terminach określonych w ustawie oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazanie jej do właściwego sądu,
 18. Dokonywanie oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rdd w terminach i na zasadach określonych w ustawie,
 19. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wpieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
 20. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 21. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 22. Promowanie rodzicielstwa zastępczego,
 23. Opracowywanie planów i organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rdd podnoszących ich kompetencje zawodowe,
 24. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 25. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza, albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
 26. Współudział w tworzeniu i realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, Powiatowego Programu dla Usamodzielniających się Wychowanków „Drogowskaz do Samodzielności”, Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 27. Ustalanie miejsca zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem w pieczy zstępczej,
 28. Współpraca z Zespołem Interwencji Kryzysowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 29. Współpraca z Zespołem ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej w zakresie przeniesienia dziecka z rodzinnej pieczy zastępczej do instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 30. Współpraca z Zespołem ds. Świadczeń w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych świadczeń oraz informowania o zmianie w sytuacji rodziny i dziecka,
 31. Współpraca   z   Zespołem  Finansowo-Księgowym w zakresie finansowania zadań realizowanych przez Zespół,
 32. Przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

2. W zakresie realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Udzielenie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. Przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystenta rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,
 3. Prowadzenie teczek dzieci zawierających m.in. dokumentację zdrowotną, psychologiczną i medyczną dziecka oraz pisemne oceny sytuacji dziecka,
 4. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 5. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 6. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 7. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 8. Organizowanie i przeprowadzanie posiedzeń w sprawie oceny sytuacji dziecka, z udziałem osób określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 9. Przekazywanie do sądu, co najmniej raz na 6 miesięcy informacji o całokształcie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rdd oraz sytuacji rodziny dziecka,
 10. Informowanie sądu o możliwości powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do jego rodziny z załączeniem opinii podmiotu prowadzącego pracę z rodziną i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 11. Przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Udostępnij: