TWORZYMY POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W  dniu 20.09.2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, w którym uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”, przedstawiciel Rady Rodziców Zastępczych, oraz Dyrektor
i pracownicy PCPR.    Podczas spotkania została omówiona analiza arkuszy badawczych mających na celu ustalenie potrzeb, wytyczenie kierunków działań koniecznych do ich realizacji oraz wyznaczono 4 podzespoły zadaniowe: wsparcie rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej, udzielanej wszechstronnej pomocy rodzinie
w powrocie dzieci z pieczy zastępczej, rozwój rodzicielstwa zastępczego oraz zapewnienie pieczy instytucjonalnej.

Udostępnij: