FORMY WSPARCIA DLA DZIECI I RODZIN

Oferujemy wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w formie:
 1. Diagnozy psychofizycznej dziecka.Diagnozę psychofizyczną dziecka sporządza się każdemu dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej (powyżej 1 roku życia). Na prośbę rodziny, koordynatora lub specjalisty może ona zostać wykonana powtórnie. Zalecenia z diagnozy wykorzystywane są w dalszej pracy z dzieckiem. Diagnozę wykonuje się na podstawie rozmowy i/lub obserwacji dziecka, wywiadu z rodzicem zastępczym oraz testów diagnostycznych.
 2. Konsultacji  psychologicznej indywidualne i rodzinnej.Jednorazowe lub wielokrotne spotkanie z psychologiem mające na celu omówienie zgłaszanego problemu. Konsultacja może być początkiem dłuższego wsparcia psychologicznego.
 3. Konsultacji pedagogicznej.Jednorazowe lub wielokrotne spotkanie z pedagogiem mające na celu określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka, wspieranie jego mocnych stron, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku wychowawczym.
 4. Doradztwa zawodowego.Zajęcia mające na celu rozpoznanie potencjału dziecku i ukierunkowanie go w dalszej drodze edukacyjnej lub zawodowej. Mogą przyjąć formę zajęć indywidulanych lub grupowych.
 5. Psychoterapii indywidulnej, par lub rodzinnej.Terapia jest dłuższą formą wsparcia psychologicznego, w czasie której psychoterapeuta pomaga w realizacji celów dziecka lub rodziny.
 6. Treningów EEG- BiofeedbackJak przebiega trening?
  Na głowie i uszach montujemy czujniki, które dadzą nam informacje o funkcjonowaniu poszczególnych fal mózgowych. Dziecko siada na wygodnym fotelu a na ekranie komputera ukazuje się plansza, która służy treningu. Jeśli w czasie wstępnej diagnozy okaże się, że nasz klient ma np. trudności w skupieniu uwagi, będziemy trenować głównie jego umiejętność skupienia się na wykonywaniu danej czynności, na bieżąco monitorując amplitudę fal na komputerze, dzięki czemu specjalista może ustawić parametry treningu na odpowiednim poziomie.

  Biofeedback to metoda terapeutyczna dla dzieci i dorosłych umożliwiająca poprawę:
  ➢ działania pamięci i koncentracji,
  ➢ funkcjonowania w stresie,
  ➢ regulacji emocji,
  ➢ opanowywania stresu i lęku.

Oferujemy wsparcie dla rodziców zastępczych i osób prowadzących RDD w formie:
 1. Wykonywanie opinii o motywacji i predyspozycji.
 • Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zobowiązani są do wykonania opinii o motywacji i predyspozycji. Opinia wystawiana jest przez psychologa na podstawie wywiadu oraz testów diagnostycznych.
 1. Konsultacji psychologicznych indywidualne i rodzinne.
 • Jednorazowe lub wielokrotne spotkanie z psychologiem mające na celu omówienie zgłaszanego problemu. Konsultacja może być początkiem dłuższego wsparcia psychologicznego. Możliwa jest również konsultacja dzieci biologicznych rodziców zastępczych lub rodziny biologicznej dziecka.
 1. Wsparcie/ konsultacja pedagogiczna
 • jednorazowe lub wielokrotne spotkanie z pedagogiem mające na celu omówienie problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka, metod wychowawczych, pracy z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu, efektywnej komunikacji, interpretacji opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 1. Psychoterapii indywidualnej/rodzinnej/małżeńskiej
 • terapia jest dłuższą formą wsparcia psychologicznego, w czasie której terapeuta pomaga w realizacji celów zgłaszanych przez klienta/parę lub rodzinę.
 1. Superwizji.
Spotkania superwizji odbywają się raz w miesiącu (z wyłączeniem wakacji) – prowadzone są przez psychologa.

Czym jest superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanowienie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, ujawnienie swoich uczuć. Często jest to także odkrywanie swoich nieuświadomionych wcześniej uczuć i przekonać.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w superwizji:

   • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
   • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
   • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
   • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
   • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
   • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
   • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
   • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.
 1. Szkoleń i warsztatów
 • Szkolenia i warsztaty dla rodziców zastępczych organizowane są w PCRP regularnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziny zastępcze.
 1. Szkoleń dla kandydatów na prowadzących rodzinę zastępczą niezawodową oraz rodziny zawodowe ( w tym rodzinne domy dziecka, rodziny specjalistyczne i pogotowia rodzinne)
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej, obowiązek odbycia szkolenia oraz praktyk. Program szkolenia jest zgody z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
 1. Szkoleń dla rodzin zastępczych spokrewnionych.
 • Rodziny zastępcze spokrewnione odbywają całodzienne szkolenie z psychologiem, pedagogiem oraz prawnikiem PCPR, mające na celu przygotowanie ich do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Szczególnych informacji o formach i  terminach wsparcia udzielają koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej  tel. 58 672 40 63 wew. 16, 47 48 oraz Sekcja Specjalistów tel. 58 672 40 63 wew.23

Udostępnij: