PAULINA ZAKRZEWSKA – PEDAGOG

Ukończyła studia licencjackie na kierunku „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza” w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Ponadto jest na ostatnim semestrze studiów magisterskich na kierunku „Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną” w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Ukończyła również Kurs Edukatorów Seksualnych w Poradni Psychologiczno- Seksuologicznej  „Bliżej Siebie”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako Pedagog – wychowawca
w „ Dom dla dzieci do lat 3” Fundacja „ Dziecięca Przystań” oraz wychowawca
w placówce opiekuńczo wychowawczej.

UKOŃCZONE WARSZTATY i SZKOLENIA

 • Edukator seksualny
 • Praca z dzieckiem z ADHD
 • Metody pracy z grupa w oparciu o społeczność terapeutyczną.
 • Praca z ofiarą i sprawca przemocy seksualnej.
 • Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi. Wyzwania dla profilaktyki.
 • Substancje psychoaktywne- terminologia, opis zjawiska, objawy używania, zagrożenia/ Uzależnienie- fazy rozwoju, diagnoza, mechanizmy uzależnienia/ Oddziaływanie wobec osób uzależnionych/ Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zakresie profilaktyki uzależnień/ Omówienie zasad współpracy między placówkami.
 • Praktyczne sposoby odczytywania zachowań osób w depresji, a także deklarujących myśli samobójcze.
 • Nieprawidłowo kształtująca się osobowość- kryteria diagnostyczne, rokowanie.
 • Edukacja i profilaktyka jako forma przeciwdziałania uzależnieniom oraz HIV /AIDS.
 • Diagnoza i praca z dzieckiem z zaburzeniami więzi RAD

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY :

Wsparcie/ konsultacja pedagogiczna dla rodzin zastępczych w zakresie:

 • problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka,
 • wychowywania dziecka,
 • pracy z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu,
 • efektywnej komunikacji,
 • stresu i skutecznych sposobów radzenia sobie z nim,
 • kryzysów życiowych i trudnych sytuacji emocjonalnych w rodzinie,
 • interpretacji opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz innych w zależności od potrzeb.

Wsparcie/ konsultacja pedagogiczna dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

 • udzielania pomocy pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb dziecka
 • określenia przyczyn niepowodzeń dziecka
 • wspierania mocnych stron dziecka
 • rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych;
 • zapobiegania zaburzeniom zachowania
 • inicjowanie różnych form pomocy w środowisku wychowawczym

PRZYJMUJE:

Konsultacje odbywają się w poniedziałki od 14:00 do 18:00

Kontakt za pośrednictwem koordynatora ds. rodzinnej pieczy zastępczej lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie (1 piętro, pokój 15).

Udostępnij: