KATARZYNA PARCHEM – PSYCHOLOG

Ukończyła studia magisterskie z psychologii oraz studia podyplomowe na kierunku socjoterapia i praca z grupą na Uniwersytecie Gdańskim. Jest realizatorem programu wczesnej interwencji „Fred Goes Net”. Obecnie uczestniczy w kursie podstawowym psychoterapii systemowej  organizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Psychoterapii Systemowej w Poznaniu. Doświadcznie zawodowe zdobyła pracując m.in. hospicjum, żłobkach, przedszkolach i szkołach. Nie wyobraża sobie innej pracy niż ta z dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii systemowej, poznawczo-behawioralnej oraz metodę dialogu motywującego.

WAŻNIEJSZE KURSY I SZKOLENIA:

– Szkoła Animatorów Profilaktyki,

– Studium Terapii Dzieci i Młodzieży,

– Jak budować więzi z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej,

– Szkolenie przygotowujące do realizacji programu „Fred goes net”,

– Uzależnienie od alkoholu i zjawisko współuzależnienia,

– Style przywiązania u dzieci w pieczy zastępczej oraz metody postępowania,

– Szkolenie trenerskie „Trening Zastępowania Agresji” ,

– Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach zastępczych. Praca z dziećmi w oparciu o więź,

– Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym,

– Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY:

-wykonywanie diagnoz psychologiczna dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej,

-prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży,

-prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych,

-prowadzenie szkoleń dla rodziców zastępczych i prowadzących RDD,

-terapia indywidualna dzieci i młodzieży (zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, eksperymentowanie i używanie substancji psychoaktywnych, nadmierne korzystanie ze smartphonów/tabletów/komputerów, problemy z agresją lub skrają nieśmiałością, żałoba, obniżona motywacja,  interwencja kryzysowa),

-konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców zastępczych,

-konsultacje rodzinne.

GODZINY PRACY:

poniedziałek 15:00-18:00

wtorek 08:00-16:00

środa 15:00-18:00

czwartek 08:00-16:00

piątek 08:00-16:00

Wizytę można odbyć po wcześniejszym ustaleniu terminu z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, umówieniu się telefonicznym (tel. 58 672 40 63 wew. 23) lub osobistym (pok. 23.)

Udostępnij: