INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCE SZKOLEŃ

Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym:

 1. Zgłoś osobiście, telefonicznie lub mailowo swoją gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 2. zostaniesz zaproszony przez pracownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej na rozmowę, w trakcie której zostaniesz poinformowany o obowiązującej procedurze, o warunkach, jakie powinni spełnić kandydaci, udzieli informacji o szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ponadto przedstawi specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej oraz nakreśli problemy dziecka, które trafia do pieczy zastępczej.

lub nie zwlekając

 1. złóż pisemny wniosek
 2. otrzymasz informację pisemną stanowiącą wykaz dokumentów jakie zobowiązany jesteś dostarczyć do PCPR oraz wzory oświadczeń wynikające z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. odwiedzi Cię pracownik organizatora w celu poznania warunków bytowych i mieszkaniowych
 4. zostaniesz zaproszony do psychologa, który sporządzi opinię psychologiczną o motywacji i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do pedagoga, który sporządzi opinię pedagogiczną
 5. po zebraniu kompletu dokumentów odbędzie się spotkanie komisji kwalifikacyjnej, na którym podejmiemy decyzję, czy
      możesz przystąpić do kolejnego etapu, jakim jest SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW
      NA NIEZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o autorski program zatwierdzony przez ministra pt. ”Odnaleźć marzenia” Obejmuje on łącznie 75 godzin szkoleniowych: 55 godzin teoretycznych i 20 godzin praktycznych. Teorię przybliżą Ci doświadczony psycholog, pedagog i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik socjalny, którzy na co dzień pracują z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i współpracują z rodzinami zastępczymi. Praktyki odbędziesz u jednej z rodzin zastępczych zawodowych lub rodzinnych domach dziecka z terenu powiatu.

POTEM JEST JUŻ Z GÓRKI😊

Po kolejnym posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej otrzymasz ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOLENIA, a na Twój pisemny wniosek organizator rodzinnej pieczy zastępczej wyda Ci ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA, które uprawnia Cię do nazywania siebie niezawodową rodziną zastępczą.

W sprawie powołania zespołu ds. kwalifikowania, wprowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów do szkolenia oraz procedury szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. 

 Na podstawie § 8 ust.1 pkt 1 ust. 18 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, uchwalonego Uchwałą Nr VI/93/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w związku z art. 42-46 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2020 poz. 821), zarządzam co następuje:

§

 1. Powołuję Zespół ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny  zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka, w  składzie: 

1) Z-ca dyrektora PCPR w Wejherowie, 

2) psycholog PCPR w Wejherowie, 

3) pedagog PCPR w Wejherowie, 

4) pracownik socjalny PCPR w Wejherowie.

§

Wprowadzam do stosowania procedury kwalifikowania kandydatów do szkolenia przez zespół ds. kwalifikowania , które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§3 

Wprowadzam do stosowania procedury szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§

Zobowiązuję kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i koordynatora sekcji specjalistów w PCPR do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami. 

§

Tracą moc Zarządzania Dyrektora PCPR:  

 1. nr 31/2018 o zmianie zarządzenia Nr 20/2014 z dnia 15.10.2014 w sprawie procedury  szkolenia i kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka  lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z dnia 30.07.2018r., 
 2. nr 37/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia szkolenia kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka w PCPR w Wejherowie z dnia 23.08.2018 r.  

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Udostępnij: