[NABÓR NIEROZSTRZYGNIĘTY] PCPR SZUKA SPECJALISTY DO ZESPOŁU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

Nabór nierozstrzygnięty – informacja o wynikach naboru do pobrania w pliku PDF.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje SPECJALISTY do Zespołu Kontroli Zarządczej

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

1.Wymagania niezbędne:

1)wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, pedagogiczne, administracyjne;
2)spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
3)znajomość przepisów m.in. z zakresu:
a.ustawy o samorządzie powiatowym,
b.ustawy o ochronie danych osobowych,
c.ustawy o finansach publicznych,
d.kodeksu postępowania administracyjnego
e.ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
f.ustawy o pomocy społecznej,
g.ustawy o dostępie do informacji publicznej,
h.ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
i.aktów wykonawczych do w/w ustaw

2.Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność organizacji pracy własnej,
2)odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
3)dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków
4)umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
5)umiejętność interpretowania przepisów;
6) umiejętność pracy pod presją czasu.

3.Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Identyfikowanie ryzyka poszczególnych zespołów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
2.Przeprowadzanie kontroli zarządczej w Centrum.
3.Współtworzenie rocznego planu kontroli wewnętrznej.
4.Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznej.
5.Kontrola przestrzegania wewnętrznych procedur finansowych i około finansowych.
6.Ocena prawidłowości wykonywanych zadań przez Centrum.
7.Sprawdzanie celowości i oszczędności wydatków publicznych.
8.Sprawdzanie terminowości realizacji zadań związanych z wydatkami publicznymi.
9.Sporządzanie protokołów pokontrolnych.
10.Przedstawienie Dyrektorowi propozycji zaleceń i wniosków pokontrolnych.
11. Egzekwowanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.
12. Prowadzenie rejestru kontroli.
13.Systematyczne szkolenie pracowników przeprowadzających kontrole.
14.Współtworzenie rocznego planu kontroli zewnętrznych.
15.Rozliczanie dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na zlecenie Powiatu.
16.Analiza sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania zadań publicznych zleconych przez Powiat Wejherowski.
18.Prowadzenie kontroli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na zlecenie Powiatu Wejherowskiego.
19.Prowadzenie kontroli w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy.
20.Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie rozliczania dotacji.
21.Współpraca z kierownikami zespołów w zakresie kontroli zarządczej w Centrum.

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,
b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,
c) za powierzone mienie.

5. Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny,
2)życiorys (CV),
3)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
4)kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
5)dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
6)kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

6. Dodatkowe informacje:

1.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
2.miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
3.w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
4.w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: SPECJALISTA W ZESPOLE DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 25.09.2023 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia październik 2023r.
5.Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
6.Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegóły wraz z kwestionariuszem

Nabór zakończony bez rozstrzygnięcia – informacja o wyniku naboru do pobrania w pliku PDF.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,