ULGA W ABONAMENCIE RTV

ABONAMENTU RTV NIE PŁACĄ:

Osoby niepełnosprawne, z orzeczeniem o:

  • I grupie inwalidztwa,
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, na podstawie orzeczenia właściwego organu orzekającego oraz zaświadczenia o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego, albo orzeczenia właściwej instancji sądu uchylającego wcześniejszą decyzję organu orzekającego oraz zaświadczenia o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego.
  • Osoby, które ukończyły 75 lat na podstawie dowodu osobistego.
  • Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną ? na podstawie decyzji właściwego organu wypłacającego świadczenia (np. urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej, oddziału ZUS).

Kiedy osoba uprawniona do zwolnienia z opłaty, traci to uprawnienie?

Osoba zaliczona do jednej z wymienionych powyżej grup, traci uprawnienie jeśli zamieszkuje wspólnie (pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia i nie mają prawa do zwolnień.

Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu odpowiedni, wymieniony powyżej, dokument oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do uzyskania zwolnienia (także oświadczenie o niezamieszkiwaniu z dwoma osobami nieuprawnionymi).

Zwolnienie od opłaty następuje od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiedni dokument i oświadczenie. Do zwolnień uprawnione są również inne grupy, niewymienione w ustawie. Abonamentu nie płacą m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi.

Udostępnij: