INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH PZON

Klauzula informacyjna dla Klientów „Pomoc Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności” 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z którym można się skontaktować:

     – pisząc na adres ul. Sobieskiego 279a 84-200 Wejherowo,

     – telefonując na numer telefonu (58) 672 17 60

     – faksując na numer fax (58) 672 27 02

     – mailując na adres e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl 

  1. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
  3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa w tym do wypełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO lub zadanie realizowane w interesie publicznym wskazanym w tych ustawach tj. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji zadań, a odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty i instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres 10 lat zgodnie z naszą instrukcją kancelaryjną.
  6. Danych osobowych osoby nie przekazuje się do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  7. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania pomocy.

Udostępnij: