Dostępne mieszkanie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Dostępne mieszkanie.

Celem program „Dostępne mieszkanie” jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Przedmiotem dofinansowania jest dopłaty do zakupu (lub zamiany) mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywanej jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego. PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

Realizatorem programu na terenie powiatu wejherowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

c

Program realizowany będzie w latach 2022-2025, nabór wniosków prowadzony jest do dnia 31.12.2024 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która:

– porusza się na wózku inwalidzkim,

– posiada aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu (05-R) lub orzeczenie równoważne;

– w dotychczasowo zamieszkiwanym mieszkaniu i/lub budynku posiada bariery architektoniczne uniemożliwiające jej samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

– posiada tytuł prawny do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

– w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia;

lub osoba, która:

– jest osobą małoletnią lub całkowicie ubezwłasnowolnioną,

– posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu (05-R),

– porusza się na wózku inwalidzkim,

– zamieszkuje w lokalu wspólnie z rodzicem lub opiekunem prawnym dysponującym tytułem prawnym do lokalu, w którym znajdują się bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero.

Do wniosku o dofinansowanie muszą być dołączone następujące załączniki:

– aktualne orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu (05-R) lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku małoletnich orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

– w przypadku, gdy orzeczenie nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu, ale Wnioskodawca porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę – wg wzoru określonego w SOW – zawierające informację o braku możliwości poruszania się bez użycia wózka inwalidzkiego przez osobę, której dotyczy wniosek, wydane nie wcześniej niż 120 dni przed złożeniem wniosku;

– dokumentacja fotograficzna potwierdzająca istnienie w użytkowanym mieszkaniu i/lub budynku barier architektonicznych, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz, na poziom zero;

– oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do mieszkania, w którym znajdują się bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne wyjście na zewnątrz, na poziom zero;

– dokument ustanawiający opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku składanego w imieniu osoby niepełnosprawnej, całkowicie ubezwłasnowolnionej, reprezentowanej przez opiekuna prawnego;

– akt urodzenia dziecka w przypadku małoletniego;

– pełnomocnictwo – jeśli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy;

– pozostałe oświadczenia Wnioskodawcy w sprawie realizacji Programu;

– zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych i klauzula informacyjna. Więcej szczegółowych informacji dotyczących Programu dostępnych jest na stronie PFRON Dostępne mieszkanie – Treść Programu

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania – szczegóły dostępne tutaj.

Udostępnij: