Zadania zespołu

Do zadań Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych należy w szczególności: 

 • organizowanie i nadzorowanie pracy ognisk wychowawczych,
 • organizowanie pracy z rodzicami biologicznymi w celu powrotu wychowanków do domów rodzinnych
 • organizowanie pracy sekcji specjalistów wspierających wychowanków ognisk wychowawczych i ich rodzin,
 • zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania,
 • podejmowanie zintegrowanych i interdyscyplinarnych działań mających na celu powrót dzieci do rodzin biologicznych,
 • prowadzenie dokumentacji wychowanków o której mowa w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • prowadzenie ewidencji dzieci umieszczonych w ogniskach wychowawczych
 • sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości o wychowankach umieszczonych w ogniskach wychowawczych,
 • prowadzenie spraw związanych z żywieniem wychowanków w ogniskach wychowawczych
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.

Wsparcie i pomoc specjalistyczną w realizacji działań opiekuńczo – wychowawczych, diagnostycznych i pomocowych, skierowanych do wychowanków, umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” Nr 1, Nr 2, Nr 3, realizują specjaliści Zespołu ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • pracownik socjalny
 • pielęgniarka.

W skład kadry pracowniczej Zespołu wchodzą też pracownicy pomocniczy i administracji, którzy realizują swoje zadania na rzecz trzech Ognisk Wychowawczych i ich wychowanków:

 • kucharki
 • kierownik magazynu
 • majster
 • referent

Misją wyznaczającą kierunek naszych oddziaływań jest 

Zapewnienie i tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju, opieki, wychowania w tym dobrego przygotowania do samodzielności, dzieciom pozbawionych czasowo lub stale właściwej opieki i wsparcia ze strony swojego rodzinnego domu. Celem prowadzonej pracy opiekuńczo wychowawczej, opartej na szacunku, uznaniu podmiotowości dziecka i jego rodziny jest przywrócenie mu rodziny lub zapewnienie zastępczego wychowania rodzinnego w myśl najlepiej pojętego interesu dziecka.

Kierunki pracy wychowawczej z dziećmi w Ogniskach Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi wyznacza przesłanie
patrona placówki – Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

To dziecko jest najważniejszym elementem całego procesu wychowawczego. Należy więc traktować go z należytą powagą i szacunkiem.

Udostępnij: