OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA ZESPOŁU ORGANIZACYJNEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację  na  wolne stanowisko urzędnicze  – Zastępcę Kierownika Zespołu Organizacyjnego.

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

Wymagania niezbędne:

1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)     wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawniczym, administracyjnym lub zarządzanie;

b)     minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w instytucjach publicznych;

c)     obywatelstwo polskie;

e)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

f)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania

     Administracyjnego;

b)  znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o Pracownikach Samorządowych;

c)  znajomość Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;

d) znajomość Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

d)  umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

e)  biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;

f)   predyspozycje: wnikliwość, staranność, dokładność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie obejmował w szczególności:

a)   opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz kontrola ich realizacji;

b)  wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt;

c)  prowadzenie akt i spraw kadrowych pracowników Centrum;  

d)  nadzór nad prowadzeniem rejestru czasu pracy pracowników Centrum;

e)   nadzór nad prowadzeniem rejestru delegacji  w Centrum;

f)  nadzór nad sporządzaniem planów urlopów i nadzór nad prawidłowym ich wykorzystywaniem;

g)   wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego  wykazu akt,

h)  nadzór nad archiwum Centrum oraz magazynem biurowym,

i)  nadzór nad prowadzeniem spraw socjalnych pracowników,

j)  koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

k)  nadzór nad inwentaryzacją,

l)  wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.

4.  Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu  organizacyjnego,

c)  za powierzone mienie.

5.  Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników samorządowych.

6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.

7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a)  list motywacyjny;

b)  życiorys – curriculum vitae;

c)  kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych;

d)  kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu;

e)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku ich posiadania;

f)  referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania;

g)  wypełniony kwestionariusz osobowy według ustalonego wzoru;

h)   kopia zaświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.

8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku kandydatów niepełnosprawnych:

a)   praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

b)   miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul w. Sobieskiego  279A (budynek posiada windę,  ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach);

c)   praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

d)  wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

10. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie powiadomiona o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dnia od zawiadomienia wraz zaświadczeniem o niekaralności i zaświadczeniem lekarskim spowoduje odrzucenie jego kandydatury.
Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, h spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać: w skrzynce umieszczonej przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie lub za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowiska urzędnicze Z-ca Kierownika Zespołu Organizacyjnego w terminie do dnia 28.08.2020 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie najpóźniej dnia 28.08.2020 r. Oryginały dokumentów należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.

Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki oraz na tablicy informacyjnej. Wyjaśnień w sprawie naboru będzie udzielał Zespół ds. kadrowych nr tel. 58 672 40 63 wew. 43.

Informujemy że:   Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A. e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl, tel. 586721760. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl. Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO są przepisy prawa pracy oraz zgoda pracownika. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych. Kandydat do pracy ma prawo do: ochrony danych osobowych; bycia poinformowanym; dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych; niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych; odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. W przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres e-mail administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody oraz bycia zapomnianym.

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,