[ZAKOŃCZONA] REKRUTACJA NA STANOWISKO PEDAGOGA – 1/2 ETATU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
ogłasza rekrutację na stanowisko

 pedagoga w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

praca w wymiarze 1/2 etatu

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe: tytuł magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
 • obywatelstwo polskie;
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu:
  1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  2. ustawy o pomocy społecznej,
  3. ustawy o samorządzie powiatowym,
  4. rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  5. kodeksu postępowania administracyjnego,
  6. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność;
 2. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu;
 3. Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
 4. Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
 5. Umiejętność interpretowania przepisów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pedagoga: 

 1. Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla nie więcej niż 15 rodzin nieobjętych wsparciem koordynatora,
 2. Sporządzanie okresowej oceny sytuacji dzieci objętych wsparciem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i informacji o całokształcie sytuacji dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka, zgodnie z przepisami przyjętymi u pracodawcy procedurami,
 3. Przekazywanie do sądu niezwłocznie po dokonaniu oceny sytuacji dziecka opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 4. Sporządzanie i przekazywanie do właściwego sądu zgodnie z przepisami i przyjętymi
  u pracodawcy procedurami pisemnej informacji o całokształcie sytuacji rodziny dziecka,
 5. Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dziecka, jako pedagog w zakresie edukacji szkolnej oraz metod wychowawczych dla rodziców zastępczych i biologicznych, w razie potrzeby,
 6. Przygotowanie rodziny zastępczej lub prowadzącego RDD na przyjęcie dziecka w pieczy zastępczej, w tym udostępnianie dokumentacji dziecka i jego rodziny, organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
 7. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej nie objętych wsparciem koordynatora,
  w tym dzieci umieszczonych poza powiatem,
 8. Sporządzanie pisemnych ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka
  w terminach przewidzianych ustawą i zapoznanie rodzin z treścią oceny oraz współpraca
  w tym zakresie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
 9. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z wewnętrznych procedur oraz procedur odwoławczych w zakresie dokonywania ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka,
 10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
 11. Prowadzenie sprawozdawczości z efektów pracy pedagoga,
 12. Podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka,
 13. Współudział w realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,
 14. Przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obwiązujących
  w PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska,
 15. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego,
 16. Zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Zakres odpowiedzialności:

 1.  z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,
 2.  z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,
 3.  za powierzone mienie.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 • życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie  dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 • kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 • kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia,
 • kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem,
 • *W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Dodatkowe informacje:

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
 3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR 
w Wejherowie z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko: pedagoga w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo lub przesłać na wyżej wymieniony adres.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegóły ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dostępne do pobrania w pliku Word lub PDF.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,