OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO KOORDYNATORA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko koordynatora – wychowawcy w wymiarze 1 etatu w   Zespole ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie:
 • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo
 • na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.

Kompetencje osobiste:

 1. Znajomość przepisów z zakresu pieczy zastępczej.
 2. właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność, kreatywność
 3. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 4. komunikatywność, wrażliwość, empatia,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. dyspozycyjność i operatywność,
 7. zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,
 8. umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,
 9. umiejętność integrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  koordynatora – wychowawcy :

 1. Przestrzeganie praw dziecka w placówce z bezwzględnym obowiązkiem bezpośredniego, natychmiastowego reagowania na wszelkie przejawy ich łamania. Zgłaszanie potwierdzonych faktów łamania praw dziecka do kierownika zespołu ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych i dyrektora PCPR.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie dyżuru i prowadzonych zajęć,
 3. Ochrona przed poniżającym traktowaniem i karaniem dziecka oraz arbitralną lub bezprawną ingerencję w jego życie,
 4. Opracowywanie i realizacja planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny oraz wychowankiem, a także z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,
 5. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka i zaspakajanie jego potrzeb z poszanowaniem jego podmiotowości i godności oraz prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej w serdecznej, rodzinnej atmosferze, sprzyjającej budowie relacji, zaufania i szacunku,
 6. Organizacja pracy z grupą dzieci oraz praca indywidualna z dzieckiem,,
 7. Dokonywanie wraz z wychowankiem indywidualnej analizy realizacji przyjętych w planie pomocy dziecku kierunków pracy,
 8. Wysłuchanie zdania dziecka w sprawach dla niego istotnych i uwzględniania w miarę możliwości jego stanowiska,
 9. Sprawowanie opieki w godzinach nocnych w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi oraz pisemne udokumentowanie realizowanych działań. Sprawując opiekę w godzinach nocnych wychowawca obowiązany jest co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód,
 10. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
 11. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi standardami, wskazanymi w przepisach prawa, indywidualnej dokumentacji wychowanka oraz dokumentowanie realizowanej przez siebie pracy opiekuńczo – wychowawczej,
 12. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem i wychowawcami placówek systemu oświaty w sytuacji czasowego umieszczenia wychowanków w MOW/MOS, ośrodkach szkolno wychowawczych,
 13. Utrzymywanie systematycznego kontaktu i współpracy z nauczycielami szkół, wychowawcami klas, kierownikami warsztatów szkolnych, opiekunami praktyk, wychowawcami internatów swoich indywidualnych wychowanków,
 14. Organizowanie dostępu do lekarza POZ i specjalistów według ujawnionych potrzeb dzieci w sytuacji nieobecności pielęgniarki,
 15. Czuwanie nad zaopatrzeniem w odpowiednią odzież i inne przedmioty codziennego użytku swoich podopiecznych,
 16. Przygotowywanie wychowanków do samodzielności,
 17. Monitorowanie procedur adopcyjnych,
 18. Stała współpraca z rodziną dziecka, sądem rodzinnym, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, policją, ośrodkami adopcyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami i instytucjami w sprawach wychowanków pozostających pod bezpośrednią opieką w tym powrotu w miarę możliwości do rodziny biologicznej,
 19. Sporządzanie pism dotyczących wychowanków na potrzeby instytucji współpracujących z Ogniskiem Wychowawczym,
 20. Stałe podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy w obszarze realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub upoważnionego przez Dyrektora Kierownika Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i potrzebami placówki w ramach posiadanych kompetencji, niezbędnych dla sprawnego, rzetelnego i terminowego wykonywania zadań.
 22. Bezpośrednie nadzorowanie pracy wychowawców placówki w realizacji przydzielonych zadań i obowiązków, w tym terminowo prowadzonej obowiązującej dokumentacji,
 23. Przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji Kierownika Zespołu ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych, comiesięcznej listy „kieszonkowego” wraz z uzasadnieniem,
 24. Przedkładanie do akceptacji Kierownika zespołu ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych, listy dzieci urlopowanych w weekendy oraz dni wolne od nauki szkolnej do rodziny w ciągu dnia i wraz z noclegiem,
 25. Ustalanie harmonogramów pracy wychowawców w okresie kwartalnym, gwarantujących ciągłość opieki całodobowej w placówce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi placówki,
 26. Terminowe sporządzanie pism dotyczących wychowanków na potrzeby sądu i instytucji współpracujących na rzecz dzieci przebywających w placówce.
 27. Realizacja zadań związanych z organizacją posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w tym nadzór nad terminowym przygotowaniem przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka oceny realizacji planu pomocy dziecku i okresowej oceny sytuacji dziecka,
 28. Zgłaszanie zasadności dodatkowego posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny dziecka wynikającej z indywidualnej sytuacji dziecka,
 29. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji dziecka, sporządzanie wniosków do sądu o zasadności pobytu w placówce i przedkładanie ich Kierownikowi Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,
 30. Monitorowanie prawidłowego i racjonalnego wyżywieniem wychowanków, w tym dla dzieci wymagających stosowania diet,
 31. Zapewnienie wychowankom środków czystości, odzieży, niezbędnych przyborów szkolnych, podręczników i przedmiotów osobistego użytku,
 32. Wspieranie i pomoc nowych wychowawców w podejmowaniu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych w placówce,
 33. Opieka nad pracą praktykantów, wolontariuszy i rodzin zaprzyjaźnionych.,
 34. Zgłaszanie do przełożonych propozycji usprawniających pracę wychowawczą w placówce.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie świadectw ukończenia szkoły;
 4. kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń;
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru
 7. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje;

Inne informacje

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum nie przekraczał 6%.
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie Centrum. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w windę. Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dla osób niepełnosprawnych dostępne na każdym parterze budynku. Praca związana jest
  z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami);
 3. Administratorem danych osobowych jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A, e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl, tel. 58 672 17 60. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl. Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO są przepisy prawa pracy oraz zgoda pracownika. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych. Kandydat do pracy ma prawo do: ochrony danych osobowych; bycia poinformowanym; dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych; niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych; odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. W przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres e-mail administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody oraz bycia zapomnianym.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście
  w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 – 200 Wejherowo z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: koordynator – wychowawca w  ZESPOLE DS. placówek opiekuńczo – wychowawczych”
w terminie do 08.07.2020 r. do godz.15.00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia lipiec 2020rok.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Wejherowie.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem  telefonu:

(58) 672-40-63 wew. 43.

Dyrektor PCPR w Wejherowie Iwona Romanowska

Wejherowo, dn. 23.06.2020r.

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie