OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO INSPEKTOR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację  na  wolne stanowisko urzędnicze  – Inspektor.

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, 
ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

Wymagania niezbędne:

1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)     wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracyjnym lub zarządzanie;

b)     minimum 10 lat doświadczenia zawodowego;

c)     obsługa programu do ewidencji środków trwałych WYPOSAŻENIE Arisco;

d)     obsługa podstawowych programów graficznych;

e)     obywatelstwo polskie;

f)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

g)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;

b)  znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

c)  znajomość przepisów prawnych postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów w szczególności rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych  rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

d)  umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

e)  biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;

f)   predyspozycje: wnikliwość, staranność, dokładność, samodzielność,  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie obejmował w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem składnicy akt PCPR, przygotowanie  dokumentacji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 2.    wprowadzanie składników majątku PCPR, Ognisk Wychowawczych do księgi inwentarzowej,
 3.   prowadzenie spraw dotyczących likwidacji składników majątku, w tym uzyskanie ekspertyz sprzętu, wyposażenia przeznaczonego do likwidacji,
 4. obsługa programu WYPOSAŻENIE,
 5. umieszczanie informacji o działalności PCPR i Ognisk Wychowawczych na stronie www.pcprwejherowo, www.bip.pcprwejherowo.pl,
 6. udzielanie zainteresowanym osobom informacji w sprawach dotyczących działalności
  i funkcjonowania PCPR i PZON,
 7. archiwizowanie dokumentacji powstałej na stanowisku,
 8. współpraca z pracownikami z innych komórek organizacyjnych PCPR,
 9. wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.

4.  Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu  organizacyjnego,

c)  za powierzone mienie.

5.  Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników samorządowych.

6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.

7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a)  list motywacyjny;

b)  życiorys – curriculum vitae;

c)  kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych;

d)  kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu;

e)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku ich posiadania;

f)  referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania;

g)  wypełniony kwestionariusz osobowy według ustalonego wzoru;

h)   kopia zaświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.

8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku kandydatów niepełnosprawnych:

a)   praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

b)   miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul .Sobieskiego  279A (budynek posiada windę,  ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach);

c)   praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
i szkodliwych warunków pracy;

d)  wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

10. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie powiadomiona o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dnia od zawiadomienia wraz zaświadczeniem o niekaralności i zaświadczeniem lekarskim spowoduje odrzucenie jego kandydatury.
Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, h spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać: w skrzynce umieszczonej przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie lub za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowiska urzędnicze Inspektor w terminie do dnia 29.09.2020 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie najpóźniej dnia 29.09.2020 r. Oryginały dokumentów należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną. Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki oraz na tablicy informacyjnej. Wyjaśnień w sprawie naboru będzie udzielał Zespół ds. kadrowych nr tel. 58 672 40 63 wew. 43.

Informujemy że:   Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A email: email: kancelaria@pcprwejherowo.pl, tel. 586721760. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl. Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO są przepisy prawa pracy oraz zgoda pracownika. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych. Kandydat do pracy ma prawo do: ochrony danych osobowych; bycia poinformowanym; dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych; niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych; odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. W przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres e-mail administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody oraz bycia zapomnianym.

Szczegóły w tym dokumencie.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować