OGŁOSZENIE O PRACY DLA PSYCHOLOGA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko: Psychologa w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Swoje oferty złożyć należy do . Dokumenty należy składać w terminie do   24.01.2020 r. do godz.15.00.  Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem telefonu:
(58) 672-40-63 wew. 40.

1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe na kierunku psychologii,
2) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) znajomość przepisów z zakresu:
a. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów
wykonawczych do ustawy,
b. ustawy o pomocy społecznej,
c. ustawy o samorządzie powiatowym,
d. ustawy o ochronie danych osobowych,
e. kodeksu postępowania administracyjnego,
f. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2) umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
5) bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty
elektronicznej, Internetu;
6) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
7) umiejętność pracy pod presją czasu;
8) kreatywność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej
2) Udzielanie konsultacji i wsparcia psychologicznego, rodzinom zastępczym oraz dzieciom w nich przebywających
3) Współpraca z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie
4) Przeprowadzanie i sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru.
2) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły);
3) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
4) kopie świadectw pracy;
5) inne dokumenty.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 – 200 Wejherowo z dopiskiem:„Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG w ZESPOLE DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” w terminie do 24.01.2020 r. do godz.15.00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia 01.02.2020r.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Wejherowie. Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem telefonu: (58)672-40-63 wew. 40.

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,