[NIEROZSTRZYGNIĘTY] NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
Zastępca Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zstępczej
w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, zarządzanie
 2. Min. 4 lata stażu pracy w pomocy społecznej, w instytucjach pieczy zastępczej
 3. Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona lub ograniczona
 4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 7. Znajomość przepisów z zakresu:
  a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  b) ustawy o pomocy społecznej,
  c) ustawy o samorządzie powiatowym,
  d) rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  e) kodeksu postępowania administracyjnego,
  f) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
 5. bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej,
 6. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 7. umiejętność interpretowania przepisów,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. kreatywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. nadzorowanie i koordynowanie pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 2. nadzór nad planowaniem i realizacją pracy podległych pracowników w systemie zdalnym,
 3. nadzorowanie spraw dotyczących organizowania opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadząca rdd okresowo nie może sprawować opieki, a w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
 4. nadzorowanie spraw dotyczących opiniowania przedłużenia okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
 5. nadzorowanie spraw dotyczących opiniowania na wniosek Starosty czasowego sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą oraz prowadzących rdd nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polski,
 6. nadzór nad sprawami dotyczącymi naboru i kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 7. nadzorowanie spraw dotyczących sporządzania opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą na wniosek Sądu,
 8. nadzór nad organizowaniem szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzonych rodzinny dom dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz spraw dotyczących ich kwalifikacji,
 9. nadzór nad opracowaniem planu szkoleń dla pracowników Zespołu w celu podniesienia ich kwalifikacji i wnioskowanie do Dyrektora PCPR o udział w szkoleniach dla pracowników,
 10. nadzór i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym dzieci umieszczonych poza powiatem,
 11. sporządzanie pisemnych ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka w terminach przewidzianych ustawą i zapoznanie rodzin z treścią oceny oraz współpraca w tym zakresie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy społecznej,
 12. prowadzenie dokumentacji wynikającej z wewnętrznych procedur oraz procedur odwoławczych w zakresie dokonywania ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka,
 13. udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka wg. potrzeb,
 14. nadzór nad organizowaniem oraz prowadzenie spraw związanych z pomocą wolontariuszy dla rodzin zastępczych, w oparciu o wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 15. organizacja i prowadzenie systemu informatycznego w zespole w tym bazy danych i obsługa programu POMOST,
 16. współudział w przygotowywaniu dla Dyrektora sprawozdań i zestawień statystycznych z zakresu działań Zespołu i działań na zajmowanym stanowisku,
 17. zatwierdzanie pod względem merytorycznym korespondencji związanej z pełnionym nadzorem oraz podczas nieobecności kierownika, podpisywanie lub parafowanie korespondencji wychodzącej, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
 18. współudział w tworzeniu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,
 19. nadzór i prowadzenie rejestru zgodnie z art. 38d ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 20. współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi
 21. współpraca z Zespołem ds. Świadczeń, Zespołem Interwencji Kryzysowej oraz Finansowo-Księgowym, Zespołem Organizacyjnym, Zespołem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym,
 22. przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obowiązujących w PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska,
 23. wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,
 24. nadzór nad powierzonym mieniem.

Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa,
zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
4) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
5) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
6) kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje:

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego
  279A,
 3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające
  wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
  niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej
  6%.

W celu złożenia aplikacji pobierz → szczegóły ogłoszenia wraz z kwestionariuszem osobowym.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,