[ZAKOŃCZONY] NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA W ZESPOLE DS. ŚWIADCZEŃ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Referenta w Zespole ds. Świadczeń

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie, preferowane wyższe;
 2. rok stażu pracy;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. znajomość przepisów z zakresu:
 9. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego,

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy  społecznej,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
 • bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu,
 • dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo – finansowej osób zobowiązanych do opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie opłaty osób zobowiązanych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie
  z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawie opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,
 • obsługa programu komputerowego POMOST w zakresie sporządzania decyzji administracyjnych w sprawie opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • informowanie klientów o prawach i uprawnieniach,
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie wykonywanych obowiązków,
  w tym sprawozdań resortowych, OZPS i sprawozdań opisowych,
 • współudział w realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
  i powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych,
 • współpraca z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Zespołem ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej, Zespołem Finansowo-Księgowym, Zespołem Organizacyjnym,
 • współpraca z Zespołem Finansowo-Księgowym w zakresie opłaty osób zobowiązanych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
 • współpraca z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz innym komórkami organizacyjnymi w zakresie uzyskiwania opinii lub informacji, służących realizacji zadań wynikających z niniejszego zakresu czynności.
 • współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej
  i majątkowej rodziców biologicznych w związku z prowadzeniem spraw dotyczących opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
 • przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obowiązujących
  w  PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska,
 • wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.
 • nadzór nad powierzonym mieniem,
 • systematyczne korzystanie ze służbowej skrzynki mailowej.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu szkoły, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 5. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 6. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia,
 7. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe informacje:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
 • w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR 
w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: REFERENT W ZESPOLE DS. ŚWIADCZEŃ” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 06.11.2023 r. do godz. 16:00 (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.     

Przewidywany termin zatrudnienia listopad/grudzień 2023 r.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji   Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które zostaną umieszczone w protokole naboru oraz pozostałe aplikacje będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane u pracownika ds. kadr przez okres
3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, osoby te będą mogły dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.
Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Pełna treść ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy do pobrania w pliku PDF lub Word.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie