[ZAKOŃCZONY] NABÓR NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

Nabór zakończony – informacja o wyniku naboru do pobrania w pliku pdf.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Radca Prawny

                w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

praca w wymiarze 1/2 etatu

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
 2. Min. 5 lat stażu pracy.
 3. Wpis na listę radców prawnych.
 4. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Obywatelstwo polskie.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku radcy prawnego.
 9. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Znajomość przepisów z zakresu:
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawy o pomocy społecznej,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • prawo zamówień publicznych,
  • rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • kodeksu pracy,
  • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  • aktów wykonawczych na podstawie w/w ustaw.

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość struktury administracji samorządowej,
 2. praktyka w stosowaniu przepisów dotyczących pomocy społecznej, prawa rodzinnego, o samorządzie powiatowym i gminnym, postępowania administracyjnego,
 3. wskazane doświadczenie w administracji państwowej i samorządowej,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na stres, samodzielność, dokładność, obowiązkowość, wnikliwość, życzliwość w kontaktach z innymi pracownikami, opanowanie, dyspozycyjność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 6. umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
 7. bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej,
 8. umiejętność interpretowania przepisów,
 9. umiejętność pracy pod presją czasu,
 10. kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. opracowywanie, uzgadnianie oraz opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym projektów zarządzeń Dyrektora, dotyczących działalności Centrum,
 2. opracowywanie, uzgadnianie oraz opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Centrum,
 3. udział w negocjacjach warunków umów i porozumień zawieranych przez Centrum, opiniowanie projektów takich umów i porozumień,
 4. udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom PCPR w Wejherowie w zakresie prowadzonych przez nich spraw,
 5. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla Centrum oraz prowadzenie ich rejestru
 6. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, w zakresie prawa rodzinnego oraz zadań realizowanych przez te osoby,
 7. wytaczanie w imieniu Dyrektora Centrum powództwa o alimenty na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
 8. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu będących w gestii Centrum, współdziałanie w podejmowaniu czynności egzekucyjnych z komórkami Centrum,
 9. informowanie Dyrektora Centrum o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działania Centrum,
 10. reprezentowanie Dyrektora Centrum w Sądzie w sprawach dotyczących działalności jednostki,

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 3. kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 6. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 7. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.
 8. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.


5. Dodatkowe informacje:

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
 3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie” w kancelarii PCPR
ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 18.10.2023 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2024 r.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch  nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które zostaną umieszczone w protokole naboru oraz pozostałe aplikacje będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane u pracownika ds. kadr przez okres
3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, osoby te będą mogły dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.
Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Cała treść ogłoszenia do pobrania w pliku Word lub PDF.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować