[ZAKOŃCZONY] NABÓR NA STANOWISKO OD PODINSPEKTORA DO STARSZEGO INSPEKTORA

Rekrutacja zakończona, wynik naboru do pobrania w pliku PDF.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
od Podinspektora do Starszego Inspektora w Zespole Organizacyjnym
Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

I. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,
2. min. 3 lata stażu pracy,
3. min. 3 lata stażu pracy w administracji,
4. obywatelstwo polskie,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nieposzlakowana opinia,
8. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet),
9. znajomość elektronicznego systemu EZD (Elektroniczne zarządzanie dokumentacją),
10. znajomość przepisów z zakresu:
– ustawy o pracownikach samorządowych,
– ustawy o samorządzie powiatowym,
– ustawy o ochronie danych osobowych,
– ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

II. Wymagania dodatkowe:

l. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2. umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność. odporność na stres, dyspozycyjność,
5. bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (Word, Excel), poczty elektronicznej, Internetu,
6. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
7. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
8. umiejętność pracy pod presją czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie sekretariatu Dyrektora PCPR,
2. Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w dzienniku korespondencyjnym PCPR oraz dostarczanie do Urzędu Pocztowego w Wejherowie korespondencji PCPR i PZON przygotowanej do wysyłki,
3. Prowadzenie rejestru rezerwacji sali konferencyjnej oraz rejestru rezerwacji pokoju spotkań w PCPR oraz dbałość o pozostawienie pomieszczeń w stanie nienaruszonym
po zakończonych spotkaniach,
4. Obsługa spotkań organizowanych przez Dyrektora PCPR,
5. Wydawanie pracownikom zapotrzebowania biurowego z podręcznego składziku artykułów biurowych,
6. Archiwizowanie dokumentacji powstałej na stanowisku,
7. Współpraca z pracownikami z innych komórek organizacyjnych PCPR,
8. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD),
9. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,
10. Telefoniczna obsługa interesantów PCPR,
11. Obsługa poczty elektronicznej PCPR i ePUAP.

IV. Zakres odpowiedzialności:

1. z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,
2. z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,
3. za powierzone mienie.

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
5. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
6. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia,
7. w przypadku odbycia służby przygotowawczej – kserokopia zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej,
8. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.
*W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

VI. Dodatkowe informacje:

1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR
w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: „OD PODINSPEKTORA DO STARSZEGO INSPEKTORA W ZESPOLE ORGANIZACYJNYM” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 25.04.2024 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień/maj 2024 r.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osób, które zostaną umieszczone w protokole naboru oraz pozostałe aplikacje będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane u pracownika ds. kadr przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, osoby te będą mogły dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.
Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Szczegółowe informacje do pobrania: Ogłoszenie + kwestionariusz

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować