[ZAKOŃCZONY] NABÓR NA SPECJALISTĘ DO ZESPOŁU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
poszukuje SPECJALISTY
 do Zespołu Kontroli Zarządczej

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, ekonomia, administracja, preferowane wyższe pedagogiczne,
 2. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. znajomość przepisów m.in. z zakresu:
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy,
  • ustawy o pomocy społecznej,
  • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • aktów wykonawczych do w/w ustaw.

   Wymagania dodatkowe:

umiejętność organizacji pracy własnej,

odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,

dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

umiejętność interpretowania przepisów,
umiejętność pracy pod presją czasu.

 • Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1.  Identyfikowanie ryzyka poszczególnych zespołów w Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie w Wejherowie.

2.  Przeprowadzanie kontroli zarządczej w Centrum.

3.  Współtworzenie rocznego planu kontroli wewnętrznej.

4.  Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznej.

5.  Kontrola przestrzegania wewnętrznych procedur finansowych i około finansowych.

6.  Ocena prawidłowości wykonywanych zadań przez Centrum.

7.  Sprawdzanie celowości i oszczędności wydatków publicznych.

8.  Sprawdzanie terminowości realizacji zadań związanych z wydatkami publicznymi.

9.  Sporządzanie protokołów pokontrolnych.

   10. Przedstawienie Dyrektorowi propozycji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

     11. Egzekwowanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.

12.  Prowadzenie rejestru kontroli.

13.  Systematyczne szkolenie pracowników przeprowadzających kontrole.

14.  Współtworzenie rocznego planu kontroli zewnętrznych.

15.  Rozliczanie dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na zlecenie Powiatu.

16.  Analiza sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania zadań publicznych zleconych przez Powiat Wejherowski.

18.  Prowadzenie kontroli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na zlecenie Powiatu Wejherowskiego.

19.  Prowadzenie kontroli w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy.

20.  Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie rozliczania dotacji.

21.  Współpraca z kierownikami zespołów w zakresie kontroli zarządczej w Centrum.

Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 5. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 6. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia,
 7. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.


Dodatkowe informacje:

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
 3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: SPECJALISTA W ZESPOLE DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 17.11.2023 r. do godz. 15:30  (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia listopad/grudzień 2023r.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani  Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które zostaną umieszczone w protokole naboru oraz pozostałe aplikacje będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane u pracownika ds. kadr przez okres
3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, osoby te będą mogły dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.
Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w pliku → PDF lub → Word

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,