[ZAKOŃCZONY] NABÓR NA PODINSPEKTORA W ZESPOLE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Wynik naboru do pobrania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTORA
w Zespole Finansowo-Księgowym

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie:

– niezbędne: średnie;

– pożądane: wyższe, preferowany profil – ekonomia, rachunkowość

 • Minimum dwuletni staż pracy w księgowości,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •   Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •   Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych)
 • Znajomość przepisów:

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny     finansów publicznych

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność interpretacji przepisów;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność;
 4. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
 5. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
 6. umiejętność pracy pod presją czasu;
 7. umiejętność analitycznego myślenia.

Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie ewidencji wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Sporządzanie not księgowych obciążających inne powiaty kosztami utrzymania dzieci zgodnie z zawartymi porozumieniami i wydanymi decyzjami administracyjnymi.
 • Rozliczenia środków finansowych otrzymanych na pokrycie kosztów na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Prowadzenie ewidencji wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego przebywające pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.
 • Księgowanie not księgowych, zestawień i rachunków wydatków i dochodów dotyczących rozliczeń z powiatami zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości w PCPR.
 • Prowadzenie bieżącej weryfikacji regulowania należności i zobowiązań w zakresie rozliczeń z powiatami.
 • Odbiór korespondencji skierowanej do FK z kancelarii PCPR i przygotowanie
  do dekretacji.
 • Prowadzenie rejestru korespondencji skierowanej do FK i przekazanie osobie odpowiedzialnej wskazanej na dekrecie dokumentu.
 •  Współpraca z Zespołem ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej, Zespołem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zakresie umieszczenia lub opuszczenia dzieci w/z pieczy zastępczej, Zespołem ds. Świadczeń w zakresie przyznanych świadczeń społecznych.
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności.
 •  Przygotowanie do archiwizacji dokumentacji księgowej z zakresu wykonywanych obowiązków.

Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 5. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 6. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje:

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
 3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: PODINSPEKTOR w Zespole Finansowo – Księgowym” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo,
lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 07.07.2023 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec/sierpień 2023 r.

 • Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
 • Informacji w sprawie naboru udziela Pani Magda Caban-Bergmann  nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Treść ogłoszenia i kwestionariusz w formacie Word do pobrania.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,