[NIEROZSTRZYGNIĘTY] NABÓR NA III ZASTĘPCĘ DYREKTORA PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze

III Zastępca Dyrektora PCPR w Wejherowie

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku pedagogika, praca socjalna, praca z rodziną, psychologia, administracja, zarządzanie,
 2. doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym min. 5 lat
 3. min. 3 lata stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 4. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 5. znajomość przepisów m.in. z zakresu:
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
  • ustawy o ochronie danych osobowych
  • ,ustawy o finansach publicznych,
  • kodeksu postępowania administracyjnegoustawy o pomocy społecznej,
  • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • aktów wykonawczych do w/w ustaw.

   Wymagania dodatkowe:
 6. Umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 7. Zarządzanie informacją,
 8. Zarządzanie personelem,
 9. Umiejętność podejmowania decyzji,
 10. Umiejętność pracy w zespole,
 11. Techniczna obsługa komputera,
 12. Umiejętności analityczne,
 13. Kreatywność,
 14. Odporność na stres i umiejętność rozładowywania napięć,
 15. Profesjonalizm, sumienność, odpowiedzialność, sprawność, bezstronność. obowiązkowość, pomysłowość, zdyscyplinowanie, uczciwość, refleksyjność, lojalność.
 • Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy Zastępcy dyrektora:

1) Pomoc w organizacji pracy podległych zespołów zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz systematyczne nadzorowanie ich działalności.

2) Nadzór nad opracowaniem i realizacja Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i opracowanie corocznego sprawozdania z jego realizacji.

3) Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych spraw.

4) Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań podległych zespołów.

5) Wnioskowanie do dyrektora PCPR o szkolenia dla pracowników podnoszących ich kompetencje.

       6) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na   

       rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

7) Inicjowanie działań i nowatorskich rozwiązań usprawniającymi pracę Centrum.

8) Dbałość o dobry wizerunek PCPR.

2. Nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych:

       1) Nadzór nad opracowywaniem i przedstawianiem planów zadań i informacji
        z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds.    

       Osób Niepełnosprawnych, Samorządu Województwa Pomorskiego i innych organów oraz  

        jednostek.

       2) Nadzór nad realizacją programów celowych finansowanych ze środków PFRON oraz  

       środków budżetu państwa dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i ich   

        opiekunów.

 • Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych

zadaniach.

 • Nadzór nad zadaniami i programami zleconymi przez PFRON na mocy uchwał
  i porozumień zawartych z Zarządem Powiatu Wejherowskiego.

3. W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

 1. Nadzór nad opracowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego
  w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone zostaną środki PFRON na każdy rok kalendarzowy.
 2. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 3. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
 4. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z finansowaniem i nadzorowaniem działalności warsztatów terapii zajęciowej.
 5. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie.
 6. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
 7. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem do usług tłumacza języka migowego.
 8. Kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej.
 9. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych.

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 3. koncepcja pracy zespołu,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 6. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 7. prawidłowy kwestionariusz osobowy zgodnie z zał. do ogłoszenia,
 8. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.


6. Dodatkowe informacje:

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
 3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: III ZASTĘPCA DYREKTORA PCPR W WEJHEROWIE” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 07.12.2023 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia grudzień 2023 rok.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które zostaną umieszczone w protokole naboru oraz pozostałe aplikacje będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane u pracownika ds. kadr przez okres
3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, osoby te będą mogły dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,