MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta. 

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dla beneficjenta.

Przedmiotem dofinansowania będzie najem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami na cele mieszkaniowe w związku z rozpoczynaniem aktywności zawodowej.

TREŚĆ PROGRAMU „MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA”

Realizatorem programu na terenie powiatu wejherowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026, nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków pozostających w dyspozycji Realizatora programu. Wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) do 31 grudnia 2023 roku.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

   • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

   • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

   • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

   • nie ma możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

   • aktywnie poszukuje zatrudnienia lub jest zatrudniony.

  Formy dofinansowania:

    • Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

    • Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

   – od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

   – od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

   – od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

     • Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.

     • Warunkiem udzielenia dofinansowania w okresie od 13 do 36 miesiąca jest podjęcie zatrudnienia, przy czym o każdej zmianie lub utracie zatrudnienia należy poinformować realizatora Programu.

    Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:

      • Lokalizacji przedmiotu dofinansowania;

      • Aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych;

      • Sposobu poruszania się beneficjenta.

     PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

      

     •  

     Udostępnij: