Zadania zespołu

Zadania Zespołu Interwencji Kryzysowej:

 1. udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz wszystkim poszkodowanym w wyniku zdarzeń traumatycznych a także będących w kryzysie psychospołecznym,
 2. organizowanie grup wsparcia i samopomocy dla osób wskazanych wyżej,
 3. upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat kryzysów i sposobów radzenia sobie z nimi,
 4. gromadzenie i aktualizowanie informacji o instytucjach i placówkach, organizacjach, programach i innych inicjatywach, które umożliwiają przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
 5. przyjmowanie zgłoszeń lub sygnałów o sytuacjach kryzysowych i reagowanie na nie w celu udzielenia odpowiedniej pomocy,
 6. pomoc w organizowaniu tymczasowego schronienia osobom zagrożonym, które zmuszone są do opuszczenia własnych domów,
 7. podejmowanie działań interwencyjnych polegających na zaangażowaniu odpowiednich służb i instytucji tj. np. ośrodków pomocy społecznej, Policji, Sądu, Prokuratury,
 8. sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań,
 9. stała współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się ustawowo lub statutowo interwencją kryzysową,
 10. utrzymywanie kontaktu z klientami IK do czasu rozwiązania kryzysu,
 11. prowadzenie dokumentacji merytorycznej działalności Zespołu, w tym kart klientów, harmonogramu pracy specjalistów,
 12. współudział w opracowaniu i realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 13. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań IK w ramach konkursu ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej będąca działaniem doraźnym, krótkoterminowym, zmierzającym do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Kontakt ze specjalistą zapewnia możliwość doświadczenia wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa i zredukowania lęku osoby znajdującej się w kryzysie. Głównym celem pracy interwencyjnej jest rozwiązanie kryzysu, poprzez zrozumienia wydarzenia krytycznego, poszerzenie pola świadomości, dokonanie oceny możliwości poradzenia sobie z kryzysem przy jednoczesnym wydobyciu zasobów osoby przeżywającej kryzys.

Kryzys to stan przejściowy związany z poczuciem braku równowagi wewnętrznej oraz postrzeganiem i przeżywaniem sytuacji jako krytycznej, czyli takiej, z którą człowiek nie potrafi sobie poradzić za pomocą dotychczasowych metod rozwiązywania problemów.

Stan kryzysu wpływa na pojawienie się zaburzeń na poziomie afektywnym (emocjonalnym), poznawczym (myśli) i behawioralnym (działania). Na pojawienie się kryzysu wpływa wiele czynników, dlatego też jego rozwiązanie wymaga indywidualnego podejścia odpowiedniego dla danej osoby.

Rodzaje Kryzysów

Kryzysy ze względu na ich pochodzenie możemy podzielić na: kryzysy rozwojowe, sytuacyjne, egzystencjalne i środowiskowe.

 • Kryzysy sytuacyjne pojawiają się nagle i są nieprzewidywalne. Należą do nich sytuacje nadzwyczajne, rzadkie, takie, których człowiek nie jest wstanie przewidzieć ani też ich kontrolować. Mogą one zaistnieć po takich wydarzeniach jak np: utrata pracy, wypadek, śmierć bliskiej osoby, choroba, gwałt.
 • Kryzysy rozwojowe to wydarzenia związane z naturalnymi zmianami zachodzącymi w toku rozwoju człowieka. To zdarzenia, momenty przechodzenia z jednego etapu rozwoju do kolejnego. Przykładem kryzysu rozwojowego może być na przykład reakcja na urodzenie dziecka, ukończenie studiów, przejście na emeryturę.
 • Kryzysy egzystencjalne powiązane są z wewnętrznymi konfliktami i lękami związanymi z ważnymi aspektami życia danej osoby, poczuciem jej niezależności, autonomii i zaangażowania. Tego rodzaju kryzysy pojawiają się wraz z uświadomieniem sobie utraconych w życiu możliwości. Występują w określonych momentach życia człowieka najczęściej, gdy dokonuje on bilansu swojego życia.
 • Kryzysy środowiskowe wywołane są przez naturalną bądź spowodowaną przez człowieka katastrofę mającą negatywny wpływ na życie człowieka bądź grupy osób zamieszkujących w danym środowisku. Przykładem tego typu kryzysów są: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, susza, wojna, epidemia.

Udostępnij: