INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ZŚ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:

1 Administratorem danych osobowych gromadzonych o rodzinach biologicznych, rodzinach zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowankach jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw: e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1.

3. Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia wsparcia, świadczeń i dodatków finansowych oraz w formie rzeczowej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dochodzenia odpłatności od rodziców biologicznych, a także zawierania porozumień z samorządami powiatowymi i gminnymi w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, takie jak: Sąd, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, samorządy powiatowe i gminne, ZUS, zakład pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, placówki oświatowe.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Udostępnij: