INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH PZ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych o dzieciach umieszczonych pieczy zastępczej, pełnoletnich wychowankach, rodzicach biologicznych i ich rodzin, rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw: e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1,
  3. Dane osobowe zbierane są w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka, prowadzenia naboru, kwalifikowania oraz organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, zapewnienie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej, organizowania pomocy wolontariuszy, prowadzenia poradnictwa i terapii oraz wsparcia specjalistycznego sprawującym pieczę zastępczą i ich dzieciom oraz dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, dokonania oceny sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej, sprawozdań koordynatorów, zgłaszania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, przysposobienia dzieci, organizowania opieki nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie może sprawować opieki, sporządzania planu pomocy dziecku, udzielania wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej,, Odbiorcami danych osobowych mogą być: Sąd, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, samorządy powiatowe i gminne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne, służba zdrowia, prokuratura, oświata.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, takie jak: Sąd, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, samorządy powiatowe i gminne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne, służba zdrowia, prokuratura, oświata.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Udostępnij: